velikost textu

Jadrová lamina, jej funkcia v bunke a rola pri interakcii s neobalenými DNA vírusmi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jadrová lamina, jej funkcia v bunke a rola pri interakcii s neobalenými DNA vírusmi
Název v češtině:
Jaderná lamina, její funkce v buňce a role při interakci s neobalenými DNA viry
Název v angličtině:
Nuclear lamina, its function in the cell and its role in interaction with non-enveloped DNA viruses
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Samuel Pápež
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Bruštíková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
Id práce:
218105
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
jadrová lamina, rozpad jadrovej laminy, DNA vírusy, Polyomavírusy, Parvovírusy, Cirkovírusy
Klíčová slova v angličtině:
nuclear lamina, disassembly of nuclear lamina, DNA viruses, Polyomaviruses, Parvoviruses, Circoviruses
Abstrakt:
Abstrakt Jadrová lamina je sieť nukleárnych proteínov, nachádzajúca sa u všetkých metazoa, ktorá je zložená z intermediálnych filamentov V, lamínov typu A a lamínov typu B. Ide o multifunkčnú bunkovú štruktúru priliehajúcu k vnútornej jadrovej membráne, udávajúcu jadru tvar, zaisťujúcu jeho mechanickú stabilitu, pričom sa zúčastňuje regulácie mnohých jadrových procesov. Nukleárna lamina má aj ochrannú funkciu, ktorá sa prejavuje pri infekcii bunky DNA vírusmi, ktorých životný cyklus z časti prebieha v nukleoplazme. Medzi tieto patria aj malé neobalené DNA vírusy. Jadrová lamina predstavuje prekážku v rozmnožovaní vírusov, ktoré sa potrebujú dostať do jadra, a preto sa ju museli naučiť obísť. Na to používajú vlastné, ale aj bunkové mechanizmy, ktoré narúšajú jadrovú membránu spolu s jadrovou laminou a umožňujú tak vírusom jadrový vstup a výstup. Táto práca zahŕňa poznatky o zmenách v jadrovej lamine indukovaných vírusmi čeľadí Polyomaviridae, Parvoviridae a Circoviridae, na ceste cez jadrový obal. Kľúčové slová: jadrová lamina, rozpad jadrovej laminy, DNA vírusy, Polyomavírusy, Parvovírusy, Cirkovírusy
Abstract v angličtině:
Abstract The nuclear lamina is a protein network found in all metazoa. It is composed of intermediate filaments V, namely type A and type B lamins. It is a multifunctional cellular structure adjacent to the inner nuclear membrane, giving the nucleus its shape, ensuring its mechanical stability and participating in the regulation of many nuclear processes. The nuclear lamina also has a protective function manifested in the infection of cells with DNA viruses, whose life cycle takes place in the nucleoplasm. These include small non-enveloped DNA viruses. The nuclear lamina is an obstacle that viruses have had to learn to overcome in order to multiply. To do this, they use their own, but also cellular mechanisms, which disrupt the nuclear membrane together with the nuclear lamina and thus allow the virus nuclear entry and exit. This work summarizes the knowledge about changes in the nuclear lamina induced by viruses of the families Polyomaviridae, Parvoviridae and Circoviridae, on the way through the nuclear envelope. Keywords: Nuclear lamina, disassembly of nuclear lamina, DNA viruses, Polyomaviruses, Parvoviruses, Circoviruses
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Samuel Pápež 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Samuel Pápež 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Samuel Pápež 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Bruštíková, Ph.D. 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. 153 kB