velikost textu

Etické podmínky řízení a jeho vliv na zaměstnance vzdělávacích organizací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etické podmínky řízení a jeho vliv na zaměstnance vzdělávacích organizací
Název v angličtině:
Ethical conditions of management and its influence on employees of educational organizations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Pavel Suchánek
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Oponent:
PhDr. David Krámský, Ph.D.
Id práce:
217958
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
etika, morálka, etika a management, etické klima, vzdělávací organizace
Klíčová slova v angličtině:
ethics, morality, ethics and management, ethical climate, educational organization
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá otázkami vlivu etických aspektů managementu na zaměstnance vzdělávacích organizací různých druhů zřizovatelů, ať se jedná o organizace zřizované státem, církvemi nebo soukromými subjekty. V teoretické části je, po vymezení základních pojmů spojených s touto prací, proveden popis některých hlavních etických teorií ovlivňujících etiku v řízení organizací. Následující část se zabývá vymezením termínu etické klima organizace včetně jeho rozdělení na jednotlivé typy a následuje detailní popis jejich vlivu na pracovní postoje zaměstnanců, na jejich chování, psychologické stavy a projevy. Další část se zabývá popisem systému etických programů v organizaci, které mají za úkol kultivovat etické podmínky, a tím pozitivně ovlivňovat organizační etické klima. Následně je uveden popis etického leadershipu a jeho vlivu na postoje zaměstnanců k vedení organizace a vlivu na chování zaměstnanců. Ve výzkumné části jsou zjišťovány odpovědi na otázky: Jakým způsobem probíhá etické řízení managementem vzdělávacích organizací a jak vnímají toto řízení jejich zaměstnanci? S jakými etickými problémy se v organizaci zaměstnanci setkávají a jak tyto problémy řeší jejich management? Jak ovlivňuje etické řízení úroveň etického klimatu v organizaci, pracovní výkony zaměstnanců, jejich vztah k organizaci a k zaměstnání? Jsou porovnávány rozdíly odpovědí na výzkumné otázky mezi organizacemi různých typů zřizovatelů. Závěrem diplomové práce je provedena komparace výstupu z výzkumné části s částí teoretickou a vyhodnocení vhodnosti použití konkrétních metod etického řízení.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with issues affecting the ethical aspects of management on employees of educational organizations of various kinds, whether it is an organization established by the state, churches or private entities. In the theoretical parts, after defining the basic concepts that have proceedings, there is a proven description. People who follow the ethical climate of an organization, including its division into different types, followed by a detailed description of their impact on employees' work attitudes, behavior, psychological states and manifestations. The next part deals with the description of ethical programs in the organization, which aim to cultivate ethical conditions and positively influence the organizational ethical climate. The following is a description of ethical leadership and its impact on employee attitudes and management and influencing employee behavior. In the research parts answers to the questions: How can ethical management of educational organizations management be achieved and how do they perceive ethical management of their employees? What ethical problems do you encounter in employee organization and how do you manage them? How does ethical management affect the level of ethical climate in an organization, the work performance of employees, their relationship to organization and employment? There are comparable differences in answers to research questions between organizations of different types of founders. The final thesis is intended for comparison of outputs from research areas with theoretical and evaluating suitability of using specific methods of ethical management.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavel Suchánek 3.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavel Suchánek 858 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavel Suchánek 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavel Suchánek 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Krámský, Ph.D. 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB