text size

Vzdělávací a aktivizační činnosti seniorů v zařízeních dlouhodobé péče v Plzeňském kraji

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vzdělávací a aktivizační činnosti seniorů v zařízeních dlouhodobé péče v Plzeňském kraji
Titile (in english):
Educational and activating activities of seniors in long-term care facilities in the Pilsen Region
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Tomáš Ulč, DiS.
Supervisor:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Opponent:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Thesis Id:
217957
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Study programm:
Specializations in Pedagogy (N7507)
Study branch:
Management of Education (N MNGMT)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
01/06/2020
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Edukace, aktivizace, vzdělávací potřeby, gerontagogika, senioři, zařízení dlouhodobé péče
Keywords:
Education, activation, educational needs, gerontagogy, seniors, long-term care facilities
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Diplomová práce „Vzdělávací a aktivizační činnosti seniorů v zařízeních dlouhodobé péče v Plzeňském kraji“ se v teoretické části věnuje definici stáří a s ním spojenými aspekty z pohledu biologického, psychického i sociálního. Práce se dále věnuje vzdělávání a aktivizací seniorů v kontextu aplikované vědní disciplíny a organizace v České republice v rámci celoživotního učení. Identifikovány jsou také aspekty edukační činnosti seniorů a specifika jejich vzdělávání a aktivizace. V práci jsou také popsány nejznámější metody a techniky aktivizace seniorů v zařízeních dlouhodobé péče. V empirické části bylo realizováno dotazníkové šetření, ve kterém byli respondenti klienti domovů pro seniory a pacienti specializovaných nemocničních oddělení, která poskytují péči geriatrickým pacientům. Zároveň byly uskutečněny standardizované rozhovory s pracovníky, kteří v těchto zařízeních organizují, zabezpečují, případně participují na aktivitách, které jsou zaměřené na vzdělávání a aktivizaci jejich klientů či pacientů. Cílem diplomové práce je na základě analýzy relevantních informačních zdrojů charakterizovat aspekty edukační činnosti seniorů a identifikovat specifika vzdělávání a aktivizace seniorů v zařízeních dlouhodobé péče. Na základě analýzy stávajících edukačních aktivit ve vybraných zařízeních dlouhodobé péče pro seniory, vzdělávacích potřeb a zájmů respondentů a organizačních možností těchto zařízení pak zhodnotit stávající stav a vypracovat doporučení pro jeho zlepšení. KLÍČOVÁ SLOVA Senior, edukace, aktivizace, vzdělávací potřeby, gerontagogika, zařízení dlouhodobé péče pro seniory.
Abstract:
ABSTRACT Diploma thesis "Educational and activating activities of seniors in long-term care facilities in the Pilsen Region" in the theoretical part is devoted to the definition of old age and related aspects from the biological, psychological and social point of view. The thesis also deals with education and activation of seniors in the context of applied science discipline and organization in the Czech Republic within the framework of lifelong learning. Aspects of educational activities of seniors and specifics of their education and activation are also identified. The thesis also describes the best-known methods and techniques of seniors activation in long-term care facilities. In the empirical part, a questionnaire survey was carried out, in which the respondents were clients of retirement homes and patients of specialized hospital wards providing care to geriatric patients. At the same time, standardized interviews were conducted with workers who organize, secure or participate in activities focused on education and activation of their clients or patients. The aim of the thesis is to characterize aspects of the educational activities of seniors and to identify the specifics of education and activation of seniors in long-term care facilities. Based on an analysis of existing educational activities in selected long-term care facilities for the elderly, educational needs and respondents' interests and organizational possibilities of these facilities, then evaluate the current situation and develop recommendations for its improvement. KEYWORDS Education, activation, educational needs, gerontagogy, seniors, long-term care facilities
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Tomáš Ulč, DiS. 2 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Tomáš Ulč, DiS. 1.46 MB
Download Abstract in czech Mgr. Tomáš Ulč, DiS. 184 kB
Download Abstract in english Mgr. Tomáš Ulč, DiS. 179 kB
Download Supervisor's review PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 201 kB
Download Opponent's review PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 331 kB
Download Defence's report PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB