velikost textu

Vzdělávací a aktivizační činnosti seniorů v zařízeních dlouhodobé péče v Plzeňském kraji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávací a aktivizační činnosti seniorů v zařízeních dlouhodobé péče v Plzeňském kraji
Název v angličtině:
Educational and activating activities of seniors in long-term care facilities in the Pilsen Region
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Ulč, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Oponent:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Id práce:
217957
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Edukace, aktivizace, vzdělávací potřeby, gerontagogika, senioři, zařízení dlouhodobé péče
Klíčová slova v angličtině:
Education, activation, educational needs, gerontagogy, seniors, long-term care facilities
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce „Vzdělávací a aktivizační činnosti seniorů v zařízeních dlouhodobé péče v Plzeňském kraji“ se v teoretické části věnuje definici stáří a s ním spojenými aspekty z pohledu biologického, psychického i sociálního. Práce se dále věnuje vzdělávání a aktivizací seniorů v kontextu aplikované vědní disciplíny a organizace v České republice v rámci celoživotního učení. Identifikovány jsou také aspekty edukační činnosti seniorů a specifika jejich vzdělávání a aktivizace. V práci jsou také popsány nejznámější metody a techniky aktivizace seniorů v zařízeních dlouhodobé péče. V empirické části bylo realizováno dotazníkové šetření, ve kterém byli respondenti klienti domovů pro seniory a pacienti specializovaných nemocničních oddělení, která poskytují péči geriatrickým pacientům. Zároveň byly uskutečněny standardizované rozhovory s pracovníky, kteří v těchto zařízeních organizují, zabezpečují, případně participují na aktivitách, které jsou zaměřené na vzdělávání a aktivizaci jejich klientů či pacientů. Cílem diplomové práce je na základě analýzy relevantních informačních zdrojů charakterizovat aspekty edukační činnosti seniorů a identifikovat specifika vzdělávání a aktivizace seniorů v zařízeních dlouhodobé péče. Na základě analýzy stávajících edukačních aktivit ve vybraných zařízeních dlouhodobé péče pro seniory, vzdělávacích potřeb a zájmů respondentů a organizačních možností těchto zařízení pak zhodnotit stávající stav a vypracovat doporučení pro jeho zlepšení. KLÍČOVÁ SLOVA Senior, edukace, aktivizace, vzdělávací potřeby, gerontagogika, zařízení dlouhodobé péče pro seniory.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Diploma thesis "Educational and activating activities of seniors in long-term care facilities in the Pilsen Region" in the theoretical part is devoted to the definition of old age and related aspects from the biological, psychological and social point of view. The thesis also deals with education and activation of seniors in the context of applied science discipline and organization in the Czech Republic within the framework of lifelong learning. Aspects of educational activities of seniors and specifics of their education and activation are also identified. The thesis also describes the best-known methods and techniques of seniors activation in long-term care facilities. In the empirical part, a questionnaire survey was carried out, in which the respondents were clients of retirement homes and patients of specialized hospital wards providing care to geriatric patients. At the same time, standardized interviews were conducted with workers who organize, secure or participate in activities focused on education and activation of their clients or patients. The aim of the thesis is to characterize aspects of the educational activities of seniors and to identify the specifics of education and activation of seniors in long-term care facilities. Based on an analysis of existing educational activities in selected long-term care facilities for the elderly, educational needs and respondents' interests and organizational possibilities of these facilities, then evaluate the current situation and develop recommendations for its improvement. KEYWORDS Education, activation, educational needs, gerontagogy, seniors, long-term care facilities
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Ulč, DiS. 2 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tomáš Ulč, DiS. 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Ulč, DiS. 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Ulč, DiS. 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 331 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB