text size

Tvorba vybraných kompetenčních modelů za účelem profesního rozvoje zaměstnanců

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Tvorba vybraných kompetenčních modelů za účelem profesního rozvoje zaměstnanců
Titile (in english):
Creation of selected competence models for the professional development of the employees
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Denisa Šulajová
Supervisor:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Opponent:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Thesis Id:
217956
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Study programm:
Specializations in Pedagogy (N7507)
Study branch:
Management of Education (N MNGMT)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
01/06/2020
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
kompetence, kompetenční model, tvorba kompetenčního modelu, profesní rozvoj, vzdělávání zaměstnanců, organizace
Keywords:
competence, competency model, creating a competency model, professional career, employee training, organisation
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá tvorbou tří kompetenčních modelů, a to na základě provedené kompetenční analýzy pro vybrané nevedoucí pracovní pozice označené jako Warehouse Coordinator, Junior Accountant a Sales Administrative Assistant, které je potřeba dále profesně rozvíjet. Správně sestavený kompetenční model následně vytváří reálný obraz toho, jakými znalostmi a dovednostmi by měl zaměstnanec na dané pracovní pozici disponovat. V rámci profesního rozvoje a vzdělávání stávajících zaměstnanců je kompetenční model spolehlivým nástrojem při identifikaci vzdělávacích potřeb jednotlivých zaměstnanců, který dokáže včas odhalit skrytý talent. Snáze se tak zaměstnanci určují rozvojové a vzdělávací aktivity nebo školení, která napomáhají nejen k dosažení požadovaných kompetencí, ale také k naplňování cílů organizace jako celku. Výstupem diplomové práce je provedená kompetenční analýza a vytvořené tři kompetenční modely spolu s návrhy a doporučeními pro jejich využití při profesním rozvoji a vzdělávání daných zaměstnanců. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí – teoretická část diplomové práce se zabývá obecně teoretickým vymezením kompetencí, kompetenčních modelů a vzděláváním zaměstnanců. Praktická část diplomové práce se skládá z představení organizace a z provedeného kvantitativního výzkumu, kompetenční analýzy a ze sestavených kompetenčních modelů. KLÍČOVÁ SLOVA kompetence, kompetenční model, tvorba kompetenčního modelu, profesní rozvoj, vzdělávání zaměstnanců, organizace
Abstract:
ABSTRACT The thesis deals with the creation of three competencies models, based on a competencies analysis for selected non-managerial job roles requiring further professional development, namely Warehouse Coordinator, Junior Accountant and Sales Administrative Assistant. The duly compiled competencies model then creates a realistice representation of the knowledge and skills the staff need for the given job role. When it comes to the professional development and training of existing staff, the competencies model is a reliable tool for identifying the educational needs of individual employees, and detecting hidden talents in good time. This makes it easier to set the developmental, educational and training activities for the employee, not only to achieve the required competencies, but also to meet the goals of the organization as a whole. The thesis contributes by having undertaken a competencies analysis and created three competencies models, together with proposals and recommendations for their use in the professional development and training of the employees concerned. The thesis is divided into two parts – the theoretical part deals with the general theoretical definitions of competencies, competencies models and staff training. The practical part of the thesis comprises an overview of the organization and the quantitative research undertaken, the competencies analysis and the competencies models compiled as a result. KEYWORDS competence, competency model, creating a competency model, professional career, employee training, organisation
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Denisa Šulajová 8.6 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Denisa Šulajová 6.65 MB
Download Abstract in czech Bc. Denisa Šulajová 87 kB
Download Abstract in english Bc. Denisa Šulajová 85 kB
Download Supervisor's review PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 205 kB
Download Opponent's review PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 803 kB
Download Defence's report doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB