velikost textu

Tvorba vybraných kompetenčních modelů za účelem profesního rozvoje zaměstnanců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvorba vybraných kompetenčních modelů za účelem profesního rozvoje zaměstnanců
Název v angličtině:
Creation of selected competence models for the professional development of the employees
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Denisa Šulajová
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Oponent:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Id práce:
217956
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kompetence, kompetenční model, tvorba kompetenčního modelu, profesní rozvoj, vzdělávání zaměstnanců, organizace
Klíčová slova v angličtině:
competence, competency model, creating a competency model, professional career, employee training, organisation
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá tvorbou tří kompetenčních modelů, a to na základě provedené kompetenční analýzy pro vybrané nevedoucí pracovní pozice označené jako Warehouse Coordinator, Junior Accountant a Sales Administrative Assistant, které je potřeba dále profesně rozvíjet. Správně sestavený kompetenční model následně vytváří reálný obraz toho, jakými znalostmi a dovednostmi by měl zaměstnanec na dané pracovní pozici disponovat. V rámci profesního rozvoje a vzdělávání stávajících zaměstnanců je kompetenční model spolehlivým nástrojem při identifikaci vzdělávacích potřeb jednotlivých zaměstnanců, který dokáže včas odhalit skrytý talent. Snáze se tak zaměstnanci určují rozvojové a vzdělávací aktivity nebo školení, která napomáhají nejen k dosažení požadovaných kompetencí, ale také k naplňování cílů organizace jako celku. Výstupem diplomové práce je provedená kompetenční analýza a vytvořené tři kompetenční modely spolu s návrhy a doporučeními pro jejich využití při profesním rozvoji a vzdělávání daných zaměstnanců. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí – teoretická část diplomové práce se zabývá obecně teoretickým vymezením kompetencí, kompetenčních modelů a vzděláváním zaměstnanců. Praktická část diplomové práce se skládá z představení organizace a z provedeného kvantitativního výzkumu, kompetenční analýzy a ze sestavených kompetenčních modelů. KLÍČOVÁ SLOVA kompetence, kompetenční model, tvorba kompetenčního modelu, profesní rozvoj, vzdělávání zaměstnanců, organizace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with the creation of three competencies models, based on a competencies analysis for selected non-managerial job roles requiring further professional development, namely Warehouse Coordinator, Junior Accountant and Sales Administrative Assistant. The duly compiled competencies model then creates a realistice representation of the knowledge and skills the staff need for the given job role. When it comes to the professional development and training of existing staff, the competencies model is a reliable tool for identifying the educational needs of individual employees, and detecting hidden talents in good time. This makes it easier to set the developmental, educational and training activities for the employee, not only to achieve the required competencies, but also to meet the goals of the organization as a whole. The thesis contributes by having undertaken a competencies analysis and created three competencies models, together with proposals and recommendations for their use in the professional development and training of the employees concerned. The thesis is divided into two parts – the theoretical part deals with the general theoretical definitions of competencies, competencies models and staff training. The practical part of the thesis comprises an overview of the organization and the quantitative research undertaken, the competencies analysis and the competencies models compiled as a result. KEYWORDS competence, competency model, creating a competency model, professional career, employee training, organisation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Šulajová 8.6 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Denisa Šulajová 6.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denisa Šulajová 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denisa Šulajová 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 803 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB