text size

Analýza vzdělávacích potřeb ve vybrané organizaci

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Analýza vzdělávacích potřeb ve vybrané organizaci
Titile (in english):
Education Needs Of Selected Organization
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Leonarda Šindlerová
Supervisor:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Opponent:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Thesis Id:
217954
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Study programm:
Specializations in Pedagogy (N7507)
Study branch:
Management of Education (N MNGMT)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
01/06/2020
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Assessment centrum, development centrum, řízení lidských zdrojů, vzdělávání, identifikace potencionálu, výběr zaměstnanců
Keywords:
Assessment Centre, Development Centre, Human Resources Management, Education, Potential Identification, Recruitment
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Diplomová práce s názvem „Analýza vzdělávacích potřeb ve vybrané organizaci“ se zaměřuje na analýzu systému vzdělávání konkrétní organizace konkrétně na metodu výběru zaměstnanců assessment centrum a metodu rozvoje zaměstnanců development centrum. Teoretická část definuje aspekty personální práce a nástroje podnikového vzdělávání. Konkrétněji je charakterizován výběr zaměstnanců a dopodrobna jsou popsány metody assessment a development centrum. V práci je dále představení konkrétní organizace a podrobněji rozebrán její vzdělávací systém a použití metod assessment centrum a development centrum v organizaci. V empirické části bylo realizováno dotazníkové šetření, respondenti byli zaměstnanci organizace, kteří byli účastníky v assessment a development centrum. Dotazníkové šetření zjišťovalo spokojenost zaměstnanců s těmito metodami. Zároveň byl uskutečněn polostandardizované hloubkový rozhovor s personálním pracovníkem organizace. Cílem diplomové práce bylo analyzovat a identifikovat hlavní pojmy z oblasti personalistiky, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců se zaměřením na nástroje assessment a development centrum. Cílem praktické části bylo na základě analýzy nástrojů assessment a development centra a jejich evaluace, identifikace vzdělávacích potřeb organizace a zájmu respondentů navrhnout opatření, která by vedla k inovaci stávajícího vzdělávacího systému a tím k větší spokojenosti zaměstnanců. KLÍČOVÁ SLOVA Assessment centrum, development centrum, řízení lidských zdrojů, vzdělávání, identifikace potencionálu, výběr zaměstnanců.
Abstract:
ABSTRACT The main aim of this thesis entitled “Education Needs of Selected Organization” is the analysis of the established education system of a company, with focusing on recruitment method called assessment center and employee evaluation method called development center. The first part of the thesis contains basic characteristics of the human resources management, the tools used within the education systems and the recruitment system. The next chapters include specific descriptions of the methods assessment center and development center. The selected organization is described in the thesis including its education system and the usage of the two methods mentioned before. As an empiric part survey was being realized, its respondents were employees of the selected company who in the past were participants in assessement or development center. The target was to find out whether the employees are satisfied with the usage of the methods or not. Part of the survey was interview with human resources generalist. The main purpose of this thesis was to analyze and identify the basic terms of human resources management, education of employees and assessment and development center methods. The main aim of the thesis is to analyze the current state of education system in company, evaluate the assessment and development center methods, identify the education needs of selected organization and, based on the analysis and the results of the survey, to project possible improvements for the organization. KEYWORDS Assessment Centre, Development Centre, Human Resources Management, Education, Potential Identification, Recruitment
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Leonarda Šindlerová 1.21 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Leonarda Šindlerová 2.34 MB
Download Abstract in czech Mgr. Leonarda Šindlerová 85 kB
Download Abstract in english Mgr. Leonarda Šindlerová 86 kB
Download Supervisor's review PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 204 kB
Download Opponent's review PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 815 kB
Download Defence's report PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB