velikost textu

Analýza vzdělávacích potřeb ve vybrané organizaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza vzdělávacích potřeb ve vybrané organizaci
Název v angličtině:
Education Needs Of Selected Organization
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Leonarda Šindlerová
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Oponent:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Id práce:
217954
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Assessment centrum, development centrum, řízení lidských zdrojů, vzdělávání, identifikace potencionálu, výběr zaměstnanců
Klíčová slova v angličtině:
Assessment Centre, Development Centre, Human Resources Management, Education, Potential Identification, Recruitment
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce s názvem „Analýza vzdělávacích potřeb ve vybrané organizaci“ se zaměřuje na analýzu systému vzdělávání konkrétní organizace konkrétně na metodu výběru zaměstnanců assessment centrum a metodu rozvoje zaměstnanců development centrum. Teoretická část definuje aspekty personální práce a nástroje podnikového vzdělávání. Konkrétněji je charakterizován výběr zaměstnanců a dopodrobna jsou popsány metody assessment a development centrum. V práci je dále představení konkrétní organizace a podrobněji rozebrán její vzdělávací systém a použití metod assessment centrum a development centrum v organizaci. V empirické části bylo realizováno dotazníkové šetření, respondenti byli zaměstnanci organizace, kteří byli účastníky v assessment a development centrum. Dotazníkové šetření zjišťovalo spokojenost zaměstnanců s těmito metodami. Zároveň byl uskutečněn polostandardizované hloubkový rozhovor s personálním pracovníkem organizace. Cílem diplomové práce bylo analyzovat a identifikovat hlavní pojmy z oblasti personalistiky, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců se zaměřením na nástroje assessment a development centrum. Cílem praktické části bylo na základě analýzy nástrojů assessment a development centra a jejich evaluace, identifikace vzdělávacích potřeb organizace a zájmu respondentů navrhnout opatření, která by vedla k inovaci stávajícího vzdělávacího systému a tím k větší spokojenosti zaměstnanců. KLÍČOVÁ SLOVA Assessment centrum, development centrum, řízení lidských zdrojů, vzdělávání, identifikace potencionálu, výběr zaměstnanců.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main aim of this thesis entitled “Education Needs of Selected Organization” is the analysis of the established education system of a company, with focusing on recruitment method called assessment center and employee evaluation method called development center. The first part of the thesis contains basic characteristics of the human resources management, the tools used within the education systems and the recruitment system. The next chapters include specific descriptions of the methods assessment center and development center. The selected organization is described in the thesis including its education system and the usage of the two methods mentioned before. As an empiric part survey was being realized, its respondents were employees of the selected company who in the past were participants in assessement or development center. The target was to find out whether the employees are satisfied with the usage of the methods or not. Part of the survey was interview with human resources generalist. The main purpose of this thesis was to analyze and identify the basic terms of human resources management, education of employees and assessment and development center methods. The main aim of the thesis is to analyze the current state of education system in company, evaluate the assessment and development center methods, identify the education needs of selected organization and, based on the analysis and the results of the survey, to project possible improvements for the organization. KEYWORDS Assessment Centre, Development Centre, Human Resources Management, Education, Potential Identification, Recruitment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Leonarda Šindlerová 1.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Leonarda Šindlerová 2.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Leonarda Šindlerová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Leonarda Šindlerová 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 815 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB