velikost textu

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců útvaru lidských zdrojů na základě kompetenčního modelu ve vybrané organizaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců útvaru lidských zdrojů na základě kompetenčního modelu ve vybrané organizaci
Název v angličtině:
Development and training of HR employees based on the competence model at the selected company
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Paštová
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Oponent:
Ing. Petr Kazík, Ph.D.
Id práce:
217950
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kompetence, lidské zdroje, organizace, vzdělávání, rozvoj
Klíčová slova v angličtině:
competence, human resources, organization, education, development
Abstrakt:
ABSTRAKT Předložená diplomová práce se zabývá analýzou vzdělávacího systému a kompetenčního modelu zaměstnanců lidských zdrojů dané organizace. Hlavním cílem výzkumu je charakteristika systému dalšího vzdělávání na základě identifikace vzdělávacích potřeb zaměstnanců oddělení lidských zdrojů této firmy. Návrh tohoto vzdělávacího systému by měl napomáhat dosažení kompetenčních úrovní. Diplomová práce se tudíž zabývá kritickým zhodnocením metod a prostředků firemního vzdělávání zaměstnanců oddělení lidských zdrojů dané organizace z hlediska dosahování těchto kompetenčních úrovní. Teoretická část diplomové práce je rozdělena na dvě kapitoly. V první kapitole je vymezeno vzdělávání dospělých a následně jsou charakterizovány metody a prostředky firemního vzdělávání. Druhá kapitola je věnována tématu kompetenčních modelů z hlediska procesu jejich vytváření a jejich vztahu k firemnímu vzdělávání. V rámci praktické části je proveden výzkum vzdělávacího systému dané organizace kvalitativní metodou sběru dat. Tato část obsahuje analýzu současného vzdělávacího systému dané organizace z hlediska toho, jak napomáhá dosažení kompetenčních úrovní zaměstnanců oddělení lidských zdrojů. Hlavním východiskem je stávající katalog vzdělávacích programů, využívaná podoba kompetenčních modelů a především výsledky polostrukturovaných kvalitativních rozhovorů. Získané výstupy tohoto šetření slouží jako podklady pro návrh systému dalšího vzdělávání, který vychází z identifikace vzdělávacích potřeb. Závěr diplomové práce je věnován vyhodnocení průběhu zpracování diplomové práce, včetně zodpovězení stanovených výzkumných otázek. KLÍČOVÁ SLOVA Kompetence, lidské zdroje, organizace, vzdělávání, rozvoj
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the analysis of the educational system and competency model of human resources employees of the organization. The main objective of the research is to characterize the system of further education based on the identification of educational needs of employees of the human resources department of this company. The new design of this education system should help to achieve competence levels. The thesis therefore deals with the critical evaluation of methods and tools of corporate training of employees of the human resources department of the organization in terms of achieving these competence levels. Theoretical part consists of two chapters. The first chapter defines adult education and then describes the methods and tools of corporate education. The second chapter is devoted to the topic of competence models in terms of the process of their creation and their relationship to corporate education. In the practical part is carried out research of the educational system of the organization by qualitative method of data collection. This section contains an analysis of the current educational system of the organization in terms of how it helps to achieve the competence levels of human resources staff. The main starting point is the existing catalog of educational programs, the used form of competency models and, above all, the results of semi-structured qualitative interviews. The results of this survey serve as a basis for the design of the system of further education based on the identification of educational needs. The conclusion of the thesis is devoted to the evaluation of the course of the thesis, including the answer to the set research questions. KEY WORDS Competence, human resources, organization, education, development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Paštová 815 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Paštová 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Paštová 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Kazík, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB