velikost textu

Možnosti využití kariérového poradenství na základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti využití kariérového poradenství na základní škole
Název v angličtině:
Possibilities of Using Career Guidance and Counseling in Elementary School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Klára Palkosková
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Oponent:
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
Id práce:
217949
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kariérové poradenství, profesní poradenství, profesní orientace, volba povolání, kariéra, poradenský proces, žák základní školy
Klíčová slova v angličtině:
Career Guidance, Career Counseling, Professional Orientation, Career Choice, Career, Consulting Process, Pupil
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce s názvem „Možnosti využití kariérového poradenství na základní škole“ se zabývá především představením možností realizace kariérového poradenství na základních školách v rámci vzdělávacího systému České republiky. Cílem diplomové práce je analýza možnosti využití a způsobu realizace kariérového poradenství na základní škole, jež je zde poskytováno primárně v rámci výchovného poradenství. Cílem práce je na základě stanovených výzkumných předpokladů analyzovat názory žáků a kariérového poradce na úroveň poskytovaných služeb kariérového poradenství v rámci základní školy. V první části diplomové práce budou analyzovány pojmy související s oblastí kariérového poradenství a profesní orientace žáků. Analyzovány budou také teorie volby povolání a kariérového vývoje žáků, aspekty poradenského procesu, a budou uvedeny poznatky o období dospívání. Zároveň jsou v diplomové práci identifikovány subjekty a instituce poskytující služby kariérového poradenství na území České republiky. Výzkumná problematika se v diplomové práci zabývá tématem kariérového poradenství, konkrétně pak kariérového poradenství a jeho specifik na konkrétní základní škole v rámci standardního českého vzdělávacího systému. Za účelem získání informací bylo využito metody dotazníkového šetření a rozhovoru. Výsledky dotazníkového šetření a rozhovor byly analyzovány a komparovány s původními výzkumnými předpoklady. Bylo stanoveno, zdali se výzkumné předpoklady potvrdily, či nikoliv. Na základě výsledků výzkumu budou v závěru práce navržena doporučení pro zlepšení stávajícího stavu služeb kariérového poradenství. KLÍČOVÁ SLOVA Kariérové poradenství, profesní poradenství, profesní orientace, volba povolání, kariéra, poradenský proces, žák základní školy
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis entitled „Possible Use of Career Counseling in Secondary school“ focuses primarily on the possible way of introduction of career counseling into secondary schools that are within the czech standard eduacational system. The aim of this diploma thesis is to analyze both the possibilities of use and ways of realization of career counseling in secondary schools, which is now provided primarily within educational counseling. Aim of the thesis was, based on given research assumptions, to analyze opinions of both students and educational counselor on the level of services provided by the career counseling in secondary school. The first part of the thesis will discuss terms related to the area of career counseling and professional orientation of students. It will also analyze occupation selection theories and career development of students, aspects of counseling process, and it will also list knowledge about adolescence period. There will also be identified those subjects and institutions providing career counseling servises that are situated in the Czech Republic. The research part of the thesis will focus on the topic of career counseling itself, more specificly on its concrete form in one selected secondary school which is part of czech standard educational system. A questionnaire and a dialogue were used to obtain data for this thesis. The results of both were later analyzed and compared to original research assumptions. It was possible to pronounce whether these original assumptions were right or not. Based on the results, there will be some recommendations listed in the final part of the thesis, that will may improve the current situation in career counseling in schools. KEYWORDS Career Guidance, Career Counseling, Professional Orientation, Career Choice, Career, Consulting Process, Pupil
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Palkosková 2.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Klára Palkosková 460 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Palkosková 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Palkosková 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D. 331 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB