text size

Problematika dalšího profesního vzdělávání odborných zaměstnanců Vězeňské služby České republiky

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Problematika dalšího profesního vzdělávání odborných zaměstnanců Vězeňské služby České republiky
Titile (in english):
Issues of further professional education of employees of the Prison Service of the Czech Republic
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Jaroslav Kříž
Supervisor:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Opponent:
PhDr. Martin Kursch, Ph.D.
Thesis Id:
217948
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Study programm:
Specializations in Pedagogy (N7507)
Study branch:
Management of Education (N MNGMT)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
01/06/2020
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
celoživotní vzdělávání, další vzdělávání, profesní vzdělávání, rozvoj pracovníků, Vězeňská služba České republiky
Keywords:
lifelong learning, further education, professional education, development of employees, Prison Service of the Czech Republic
Abstract (in czech):
ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá problematikou dalšího profesního vzdělávání odborných zaměstnanců působících ve Vězeňské službě České republiky (VS ČR) a možnostmi jeho rozvoje. Cílem diplomové práce je konceptualizovat a charakterizovat další profesní vzdělávání, s důrazem na analýzu a identifikaci vzdělávacích potřeb a motivaci odborných pracovníků dále se vzdělávat. Dále pak realizovat výzkum zaměřený na sledování využití metod a forem vzdělávání a rozvoje pracovníků. Teoretická část diplomové práce se zabývá vymezením a vztahem základních pojmů ve sledované oblasti dalšího vzdělávání, systematického vzdělávání, analýzou vzdělávacích potřeb, organizační strukturou VS ČR, deskripcí vybraných aspektů dalšího profesního vzdělávání v kontextu celoživotního učení. Pozornost je věnována systému vzdělávání, struktuře a identifikaci vzdělávacích potřeb v oblasti VS ČR. Dále je realizována deskripce modelu koncepce řízení dalšího vzdělávání zaměstnanců VS ČR. V závěru teoretické části práce se zabýváme profesní přípravou a dalším vzděláváním personálu věznic v zahraničí. Analyticko-empirická část se zabývá výzkumem v oblasti dalšího profesního vzdělávání odborných pracovníků. Celý výzkum je rozdělen na dílčí části, které analyzují současný stav a problematiku dalšího vzdělávání u zaměstnanců VS ČR. Výzkum je realizovaný kvantitativní formou a jako výzkumný nástroj je použito dotazníkové šetření. Výsledky výzkumu jsou dále komparovány se strategickými a legislativními dokumenty. Výstupem této části diplomové práce je návrh andragogické koncepce a zpracování andragodidaktických principů, které přispějí k rozvoji a zkvalitňování dalšího profesního vzdělávání u výše zmíněné cílové skupiny pracovníků.
Abstract:
ABSTRACT: The diploma thesis deals with the issue of further professional education of professional employees working in the Prison Service of the Czech Republic (VS ČR) and the possibilities of its development. The aim of the diploma thesis is to conceptualize and characterize further vocational education, with emphasis on the analysis and identification of educational needs and motivation of professionals to continue their education. Furthermore, to carry out research aimed at monitoring the use of methods and forms of education and development of employees. The theoretical part of the diploma thesis deals with the definition and relationship of basic concepts in the field of further education, systematic education, analysis of educational needs, organizational structure of VS ČR, description of selected aspects of further vocational education in the context of lifelong learning. Attention is paid to the system of education, structure and identification of educational needs in the field of public administration in the Czech Republic. Furthermore, a description of the model of the concept of management of further education of VS ČR employees is implemented. At the end of the theoretical part of the work we deal with professional training and further education of prison staff abroad. The analytical-empirical part deals with research in the field of further professional education of professionals. The whole research is divided into partial parts, which analyse the current state and issues of further education for employees of the VS ČR. The research is carried out in a quantitative form and a questionnaire survey is used as a research tool. The research results are further compared with strategic and legislative documents. The output of this part of the diploma thesis is the design of an andragogical concept and the elaboration of andragodidactic principles that will contribute to the development and improvement of further vocational education for the above-mentioned target group of workers.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jaroslav Kříž 1.81 MB
Download Abstract in czech Mgr. Jaroslav Kříž 82 kB
Download Abstract in english Mgr. Jaroslav Kříž 82 kB
Download Supervisor's review PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 205 kB
Download Opponent's review PhDr. Martin Kursch, Ph.D. 183 kB
Download Defence's report PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB