velikost textu

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve fakultní nemocnici

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve fakultní nemocnici
Název v angličtině:
Faculty hospital employee educational requirement analysis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Miroslav Dubovický
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Oponent:
PhDr. David Krámský, Ph.D.
Id práce:
217946
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lidské zdroje, rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání, andragogika, digitalizace, fakultní nemocnice
Klíčová slova v angličtině:
Human sources, human sources development, lifelong learning, andragogy, digitization, teaching hospital
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávacích potřeb zaměstnanců, kteří jsou zaměstanci nemocnice i lékařské fakulty, respektive lékařů, ktěří vykonávají lékařskou i pedagogickou činnost. Práce v teoretické části je zaměřena na problematiku řízení a rozvoje zaměstnanců, a také právní ukotvení potřeby lékařů se neustále vzdělávat. Celoživotní učení, potažmo andragogika je nástrojem k aktivnšjšímu využívaní inovativních metod a nástrojů pro digitální rozvoj kompetencí. Analýzu vzdělávacích potřeb reflektují ekonomické, sociologické nebo sociálně politické analýzy zdůrazňující nutnost celoživotního vzdělávání bez ohledu na subjektivní či objektivní typologickou dimezi. Cílem předložené diplomové práce je analyzovat současný stav vzdělávacích potřeb lékařů, kteří vykonávají lékařskou i pedagogickou činnost s ohledem na nepřetržitý rozvoj digitalizace. Pro získání požadováných dat bylo zvoleno kvalitativní výzkumné šetření a to dvě metody dotazování. Analýzou vzdělávacích potřeb lékařů fakultní nemocnice bylo zjištěno, že dotčená průmyslová revoluce, je jejich profesní součástí, a to nejen z důvodu subjektivní dimenze potřeb, ale také z důvodu chránění sama sebe a zaměstnavatele při jednotlivých výkonech.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis focuses on topic of educational needs of hospital and faculty of medicine employees, concretely doctors performing medical and pedagogical services. The theoretical part deals with the issue of employee management and development and with legislative confirmation of doctors need to constantly educate themselves. Lifelong learning, by extension, andragogy, is a tool for more active using of innovative methods and instruments for developing digital competences. Economical, sociological and sociopolitical analysis reflect educational needs analysis and emphasize the need for lifelong learning without regard for subjective or objective typological dimension. The major goal of this thesis is to analyze current condition of doctor’s educational needs who perform medical and pedagogical services considering continual digitization development. I chose qualitative research investigation, two methods of questioning to gain required data. The analysis of doctor’s educational needs in university hospital proved that current industrial revolution is professionally included not only by reason of subjective dimension of needs but also because of protecting themselves and their employers at particular performances.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslav Dubovický 727 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslav Dubovický 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslav Dubovický 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Krámský, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB