velikost textu

Právní úprava kolektivního investování se zaměřením na zákon č. 240/2013 Sb.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava kolektivního investování se zaměřením na zákon č. 240/2013 Sb.
Název v angličtině:
Legal regulation of collective investment with focus on investment companies act
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Kučera
Oponent:
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Id práce:
217932
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kolektivní investování Speciální fondy Regulace finančního trhu
Klíčová slova v angličtině:
Collective investment Special funds Financial market regulation
Abstrakt:
Právní úprava kolektivního investování se zaměřením na zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech Abstrakt Tato práce je rozdělena do pěti hlavních, na sebe navazujících částí. První je věnována úvodu do problematiky kolektivního investování včetně typologie fondů, jejich rozdělení, jsou v ní obsaženy základní pojmy týkající se této problematiky, a také popsán význam, základní principy a vysvětlena podstata kolektivního investování. Ve druhé části je stručně shrnutý vývoj české legislativy v této oblasti, a to od sametové revoluce až po současný stav. Do této části jsou zahrnuty historické souvislosti a způsob, jakým tyto události ovlivnily právní úpravu té doby. Třetí část je největší a nejkomplexnější, a je zaměřena na současnou právní úpravu, kterou představuje zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Na začátku kapitoly jsou uvedeny základní právní předpisy, a v následujících podkapitolách jsou velmi podrobně jednotlivé části ZISIF. V další části jsou na příkladu Rakouska a Spojených států amerických ilustrovány zahraniční právní úpravy, a některé z jejich prvků jsou poté využity v části práce věnované změnám zákona. U každé z těchto zemí je nejprve popsal historický vývoj kolektivního investování, poté vývoj právní úpravy a ta současná je komparována se současnou českou. Cílem této práce je propojit teorii s praxí a najít odpovědi na otázky, zda je současná právní úprava vhodná pro praktické využití, zda má nějaké nedostatky, a pokud ano, tak navrhnout jejich řešení. V práci je konstatováno, že aktuální česká právní úprava neobsahuje podstatné chyby, avšak několik marginálních nedostatků nalezeno bylo. Mezi ně patří přílišná složitost právní regulace, chybějící definice v zákoně, nevhodné využití diskrece ČR v oblasti přeshraničního obhospodařování a nevhodné rozdělení typologie investorů. Mezi navržené změny patří úprava definic a sjednocení pojmů použitých v zákoně, odstranění některých nesrovnalostí a na sebe nenavazujících částí zákona, a po vzoru Rakouska využití volných sdružení subjektů, které poskytují podporu pro zákonodárce i regulátora.
Abstract v angličtině:
Legal regulation of collective investment with focus on Investment Companies Act No. 240/2013 Sb. Abstract This thesis is divided into five consecutive parts. The first part is devoted to the introduction to the issue of collective investment, including the typology of funds, basic concepts related to this issue and also describes it‘s importance, basic principles and also explains the essence of collective investment. The second part briefly summarizes the development of Czech legislation in this area, from the velvet revolution to the present state. This section also includes the historical context and the way it influenced the legislation of that time. The third part is the largest and most comprehensive, and it is focused on the current legislation, which is represented mainly by the Act on Investment Companies and Investment Funds. At the beginning of the chapter there are basic legal regulations, and in the following subchapters the individual parts of this Act are very detailed. In the next part, the foreign legal regulations are illustrated on the example of Austria and the United States of America, and some of their elements are then used in the part of the work devoted to the amendments to the law. For each of these countries is first described the historical development of collective investment, then the development of legislation and the current one is compared with the current Czech legislation. The aim of this work is to connect theory with practice and find answers to the questions whether the current legislation is suitable for practical use, whether it has any shortcomings, and if so, to propose solutions. The thesis states that the current Czech legislation does not contain substantial errors, but several marginal deficiencies have been found. These include excessive complexity of legal regulation, lack of definition, inappropriate use of the Czech Republic's discretion in cross-border management, and inappropriate division of investor typology. The proposed changes include the modification of definitions and unification of terms used in the Act, the elimination of some inconsistencies and unconnected parts of the Act.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Kučera 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Kučera 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Kučera 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Karel Marek, CSc. 448 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 257 kB