velikost textu

Bezmembránové buněčné organely – funkce a metody studia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bezmembránové buněčné organely – funkce a metody studia
Název v angličtině:
Membraneless organelles – physiological functions and experimental techniques of their study
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Miroslav Bašta
Vedoucí:
RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tereza Humhalová
Id práce:
217925
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bezmembránové organely, biomolekulární kondenzáty, proteinové kapénky, fázová separace, kapalná fáze
Klíčová slova v angličtině:
membraneless organelles, biomolecular condensates, protein droplets, phase separation, liquid phase
Abstrakt:
Bezmembránové organely, také nazývané jako biomolekulární kondenzáty nebo proteinové kapénky, jsou kapalné, sférické útvary tvořící se ve všech buněčných kompartmentech se složením jen o málo odlišným od svého okolí. Obsahují zpravidla stovky různých typů proteinů a nukleových kyselin a plní v buňce mnoho významných funkcí. Vznikají procesem zvaným fázová separace dvou kapalin, kdy se v roztoku vytvoří fázové rozhraní za účelem snížení celkové volné energie systému. Takový proces může být iniciován vnějším stresem, vnitřními procesy buňky nebo mutacemi v DNA. Existuje mnoho známých typů bezmembránových organel a každým rokem přibývají další. Jejich funkce zahrnují především lokalizaci jednotlivých makromolekul a biochemických reakcí s nimi spojených, regulaci biochemických reakcí a transport makromolekul v buňce. Tato práce představuje stručné shrnutí tématiky bezmembránových organel s několika konkrétními příklady a velmi stručně popisuje několik vybraných metod jejich studia.
Abstract v angličtině:
Membraneless organelles, also called biomolecular condensates or protein droplets, are liquid spheric bodies present in an every cell compartment. Their composition and density is only slightly different from their surroundings. They consist of hundreds of types of proteins and nucleic acids and they are responsible for various biological functions. They are formed via liquid-liquid phase separation that creates a phase boundary in a solution of macromolecules in order to decrease the low free energy of the system. This process is initiated by external stress, internal cell processes or mutations in DNA. There are many identified types of membraneless organelles and each year there are more added on the list. Their functions include localization of macromolecules and related biochemical reactions, tuning of biochemical reactions and transport of macromolecules throughout the cell. This thesis presents a brief summary of the topic of membraneless organelles with several specific examples and very briefly describes several selected methods of their study.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslav Bašta 8.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslav Bašta 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslav Bašta 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Humhalová 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Miroslav Bašta 89 kB