velikost textu

Platební účet

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Platební účet
Název v angličtině:
Payment account
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Jana Kolářová
Oponent:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
217541
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
platební účet, zákon o platebním styku, směrnice PSD2
Klíčová slova v angličtině:
payment account, Act on Payments, PSD2 Directive
Abstrakt:
Platební účet Abstrakt Nejprve práce obsahuje stručný historický vývoj, jež předcházel vzniku platebního účtu. Dále pak jeho vymezení, podstatu a charakteristické znaky. Následně je zmíněna právní úprava účtu, a to jak obecně v občanském zákoníku, přičemž jsou zmíněny všechny typy účty, tak i v souvisejících právních předpisech. Práce rovněž analyzuje smlouvu o účtu, včetně subjektů smlouvy, náležitostí smlouvy, možné formy jejího uzavření, změn a zrušení. Následně se tato práce věnuje právní úpravě platebnímu účtu uvedené v zákoně o platebním styku, současně práce zmiňuje i vývoj evropské regulace v posledních letech. Dále tato práce řeší právní úpravu smlouvy o platebním účtu, jež zákon o platebním styku označuje jako smlouvu o platebních službách, a to jako rámcovou smlouvu. Rovněž uvádí smlouvu o jednorázové platební transakci, o službě nepřímého dání platebního příkazu, informování o účtu a okrajově zmiňuje službu potvrzení o zůstatku peněžních prostředků, tedy tzv. nové služby. Následně se tato práce zabývá uzavřením, změnou, či výpovědí smlouvy o platebních službách, jež upravuje zákon o platebním styku, a také řeší práva a povinnosti smluvních stran při poskytování platebních služeb. Aktuálním tématem, jež tato práce řeší je zavedení již zmíněných nových služeb, jež mohou pro uživatele poskytovat třetí osoby, tedy osoby odlišné od toho, kdo jim účet vede. S tímto tak souvisí jakési otevření trhu těmto subjektům a změna role subjektů klasických, zejména bank, jež na základě právní regulace musí tento trh, resp. platební účet, zpřístupnit třetím osobám. Je také zmíněn vývoj této oblasti a změna rolí jednotlivých subjektů smluvních vztahů vázajících se k účtu a také jsou zmíněny zejména interpretační problémy, jež se pojí k předmětné právní regulaci, a to zejména z důvodu její krátké účinnosti. Závěrem je zhodnocena právní úprava platebního účtu a shrnuty její silné a slabé stránky. Klíčová slova: platební účet, zákon o platebním styku, směrnice PSD2
Abstract v angličtině:
Payment account Abstract The firstpart of the thesis contains a brief historical development that preceded the creation of a payment account. Furthermore, its definition, essence and characteristic features. Subsequently, the legal regulation of the account is mentioned, both generally in the Civil Code, and all types of accounts are mentioned, as well as in related legal regulations. The thesis also analyzes the account contract, including the subjects of the contract, the requirements of the contract, possible forms of its conclusion, changes and cancellation. Subsequently, this work deals with the legal regulation of the payment account specified in the Payment System Act, while the work also mentions the development of European regulation in recent years. Furthermore, this work deals with the legal regulation of a payment account contract, which the Payment System Act refers to as a payment services contract, and as a framework contract. It also mentions a contract for a one-time payment transaction, an indirect payment order service, account information and marginally mentions the balance of money confirmation service, the so- called new service. Subsequently, this work deals with the conclusion, change or termination of a payment service contract, which is regulated by the Payment System Act, and also addresses the rights and obligations of the contracting parties in the provision of payment services. The current topic addressed by this work is the introduction of the new services mentioned above, which can be provided to users by third parties, ie persons different from the account manager. This is related to a kind of market opening to these entities and a change in the role of classical entities, especially banks, which, based on legal regulation, have to do so. payment account, make available to third parties. There is also mentioned the development of this area and the change of roles of individual subjects of contractual relations related to the account, and also the interpretation problems connected with the legal regulation in question are mentioned, mainly because of its short effectiveness. Finally, the legislation of the payment account is evaluated and its strengths and weaknesses are summarized. Key words: payment account, Act on Payments, PSD2 Directive
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Kolářová 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Kolářová 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Kolářová 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 267 kB