velikost textu

Cholinergic signaling in the striatum and its significance in cognitive flexibility

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cholinergic signaling in the striatum and its significance in cognitive flexibility
Název v češtině:
Význam cholinergní signalizace ve striatu pro řízení kognitivní flexibility
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Matyáš Smolík
Vedoucí:
MUDr. Helena Janíčková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Funda
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
217492
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
striatum, cholinergní systém, acetylcholin, kognitivní flexibilita, chování
Klíčová slova v angličtině:
striatum, cholinergic system, acetylcholine, cognitive flexibility, behavior
Abstrakt:
Abstrakt Cholinergní interneurony ve striatu se podílejí na řízení chování, motoriky a kognitivních funkcí. V poslední době celá řada publikací poukázala na jejich zvláštní význam pro kognitivní flexibilitu, tedy schopnost naučit se novým strategiím chování a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám prostředí. Spolu s pracovní pamětí, kognitivní inhibicí, pozorností a jinými funkcemi patří kognitivní flexibilita mezi exekutivní funkce. Protože narušená kognitivní flexibilita je jedním ze symptomů celé řady neuropsychiatrických onemocnění, má studium jejích mechanismů prvořadý význam. Tato práce nejprve pojednává o anatomii striata, zastoupení jednotlivých typů neuronů ve striatu a o jeho funkcích. Poté se zaměří na popis cholinergního systému a na specifika cholinergní signalizace ve striatu. Třetí obecná část práce pojednává o kognitivní flexibilitě. Nakonec práce po obecném úvodu přinese podrobný přehled dostupných studií, které nám zatím částečně umožnily pochopit význam cholinergní signalizace ve striatu pro schopnost mozku potlačovat staré koncepty a nahrazovat je novými.
Abstract v angličtině:
Abstract In the striatum, cholinergic interneurons (CINs) contribute to the control of behaviour, motor and cognitive functions. Recently, number of studies have shown a special significance of CINs in the control of cognitive flexibility: the ability to learn new behavioural strategies when requirements of the environment change. Along with working memory, cognitive inhibition, attention control and other cognitive domains, cognitive flexibility belongs to executive functions. Cognitive flexibility impairment is present in a range of neuropsychiatric disorders and thus, understanding its mechanisms is of outstanding importance. The proposed work will first describe anatomy and cellular composition of the striatum and its functions. It will further describe cholinergic system with a special attention to cholinergic signalling in the striatum. The final chapter of the general part of the thesis will focus on cognitive flexibility. After discussing the involved structures and systems separately, the thesis will eventually provide comprehensive review of currently available studies investigating how striatal CINs contribute to brain's ability to replace old concepts with new and more efficient ones.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Matyáš Smolík 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Matyáš Smolík 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Matyáš Smolík 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Helena Janíčková, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Funda 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. 153 kB