velikost textu

Melodická variabilita řeči v závislosti na afektivní valenci politické debaty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Melodická variabilita řeči v závislosti na afektivní valenci politické debaty
Název v angličtině:
Melodic variation and affective valence in political debates
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Šedivá
Vedoucí:
Mgr. Pavel Šturm
Oponent:
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Id práce:
217487
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Fonetický ústav (21-FU)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Fonetika — Obecná lingvistika (FON OBL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
intonace|melodie|intonační rozpětí|afektivní stavy|afektivní valence
Klíčová slova v angličtině:
intonation|melody|intonational span|affective states|affective valence
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce zkoumá vliv afektivní valence na intonační variabilitu spontánní češtiny tří účastníků politické debaty. Pro tento výzkumný úkol si stanovila tři parametry intonační variability, na jejichž vztah s afektivní valencí (jakožto jednou z dimenzí afektivního dimenzionálního modelu) se zaměřuje. Těmito parametry jsou intonační rozpětí, počet melodémů v nádechovém úseku a ukazatel kumulativní strmosti (který představuje nový parametr pro zkoumání celkové proměnlivosti intonační kontury). Kromě variability byl prozkoumána též hlasová poloha mluvčích (pomocí mediánu f0). Práce v teoretické části seznamuje se svými psychologickými i fonetickými východisky a zmiňuje předchozí zjištění v daném oboru, na jejichž základě stanovuje své hypotézy. Pro samotný výzkum byla použita dvacetiminutová spontánní nahrávka politické debaty mezi dvěma politiky a moderátorem. Specifika vybrané komunikační situace jsou v teoretické části rovněž upřesněna. Po manuálním pracování materiálu a určení afektivní valence pro každý nádechový úsek byla tato nahrávka foneticky analyzována a výsledky prezentovány pro každého mluvčího zvlášť. Výsledky práce přinesly několik dílčích zjištění, která nasvědčují tomu, že afektivní valence může intonační variabilitu ovlivňovat, a to především v ohledu na intonačního rozpětí, ale i celkovou proměnlivost kontury. Vliv afektivní valence na počet melodémů v nádechovém úseku se v této práci prokázat nepodařilo. Závěrem práce tudíž je, že má smysl podrobit téma důkladnějšímu zkoumání za použití většího množství dat. Právě jejich nedostatek byl v představeném výzkumu jednou z překážek proti významnějším závěrům. Práce také na základě svých zkušeností navrhuje některé změny oproti vlastní metodice pro další podobné výzkumy a zároveň přichází na základě vlastních výsledků s hypotézou, že existují různé strategie užívání intonačních změn při vyjadřování afektivních stavů. Klíčová slova intonace, melodie, intonační rozpětí, afektivní stavy, afektivní valence
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis investigates the impact of affective valence on intonation variability within the context of spontaneous speech acts in the Czech language. It is based on an examination of speech patterns by three discussants in a political debate. For this purpose, we have chosen three analytical parameters: intonational span, number of melodemes in one breath group, and cumulative slope index (CSI), the last of which is a new parameter for the description of the overall variability of intonational contours. In addition, another parameter described changes of the median of f0. The theoretical framework of this thesis draws on concepts stemming from phonetics and psychology. The research sample consists of a twenty-minute recording of a political TV debate between two politicians, chaired by a moderator. The specifics of this sample are discussed in the theoretical part of this thesis. In our own investigation, we first examined the material manually with regard to the affective valence of each breath group, followed by a phonetic analysis and a statistical analysis. The execution and results of this study enable the following conclusions: our analysis has shown that there may be a correlation between affective valence and intonational variability, especially with respect to the intonational span and the overall variability presented by the CSI. We were unable to trace the impact of the affective valence on the number of melodemes per breath group. However, the lack of sufficient data has been a significant obstacle over the course of our examination. Furthermore, there may be additional strategies of using intonation changes when expressing affective states, which have not been considered at depth here. Therefore, we recommend that future studies on similar topics should implement larger data sets and some methodical changes. Keywords Intonation, melody, intonational span, affective states, affective valence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Šedivá 1.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Šedivá 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Šedivá 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Šturm 707 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. 699 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. 154 kB