velikost textu

LGBT hnutí v ČR očima aktivistů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
LGBT hnutí v ČR očima aktivistů
Název v angličtině:
LGBT Movement in the Czech Republic from an Activist Point of View
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Jan Fiala
Vedoucí:
doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.
Oponent:
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Id práce:
217481
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SCO)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
15. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
LGBT, sociální hnutí, aktivismus, sexuální menšina, kvalitativní
Klíčová slova v angličtině:
LGBT, social movement, activism, sexual minority, qualitative
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá problematikou LGBT hnutí v České republice v kontextu probíhající kampaně „Jsme fér“ za rovné manželství. Záměrem bylo pokusit se na základě hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s LGBT aktivisty zjistit, jak tito aktivisté vnímají postavení sexuálních menšin v ČR a s tím související situaci českého LGBT hnutí s ohledem na jeho emancipační potenciál. Ukázalo se, že aktivisté citlivě vnímají limity podmíněnosti tolerance české společnosti a že jsou si vědomi proměn společenského a politického kontextu ve vztahu k menšinám. Jednotlivé minority však nejsou veřejností vnímány stejně a dle aktivistů mohou být dokonce LGBT práva nástrojem legitimizace averze vůči jiným menšinám, především náboženským či etnickým. V rovině reflexí strategií probíhající kampaně kladli aktivisté důraz na politický lobbing za rovné manželství s oporou v mobilizaci komunity a utváření kolektivní identity definované právě požadavkem na rovné manželství. Z perspektivy aktivistů je tedy důležitý určitý balanc mezi profesionalizovaným lobbingem a grassroots aktivismem. Ačkoliv dle aktivistů znamená kampaň za rovné manželství dosud největší mobilizaci komunity, vnímají, že na kampaň je kriticky nahlíženo jednak alternativní aktivistickou scénou, které vadí její přílišný „konzervatismus“, a také částí komunity, která se domnívá, že tento požadavek je zbytečný a z hlediska snah o zlepšení postavení LGBT lidí kontraproduktivní. Tyto postoje pak lze interpretovat jako výraz stále přetrvávajících negativních konotací aktivismu.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with issues of LGBT movement in the Czech Republic in the context of the ongoing campaign "We are fair" for equal marriage. The intention was to try to find out on the basis of in-depth semi-structured interviews with LGBT activists how these activists perceive the status of sexual minorities in the Czech Republic and the related situation of the Czech LGBT movement with regard to its emancipatory potential. It turned out that the activists sensitively perceived the limits of the conditionality of the tolerance of Czech society and that they were aware of the changes in the social and political context in relation to minorities. However, particular minorities are not perceived in the same way by the society, and according to activists, LGBT rights can even be a tool for legitimizing aversion to other minorities, especially religious or ethnic minorities. On the level of reflection on the ongoiong campaign's strategies, activists put the emphasis on political lobbying for equal marriage, with the support of community mobilization and the formation of collective identity defined by the requirement of equal marriage. From the perspective of activists, it is therefore important to balance the professionalized lobbying with grassroots activism. Although, according to activists, the campaign for equal marriage means the biggest mobilization of the community ever, they perceive that the campaign is critically viewed by an alternative activist scene that bothers its excessive "conservatism" as well as by the part of the community which thinks equal marriage is unnecessary and in terms of efforts to improve the position of LGBT people counterproductive. These attitudes can then be interpreted as an expression of persistent negative connotations of activism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Fiala 1.7 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Fiala 748 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Fiala 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Fiala 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D. 339 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 359 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 3.34 MB