velikost textu

Odpovědnost mladistvých za přestupky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost mladistvých za přestupky
Název v angličtině:
Juvenile liability for the administrative delicts
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Tvrzník
Vedoucí:
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Id práce:
217290
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mladiství-přestupek-odpovědnost-trestání
Klíčová slova v angličtině:
Juveniles-administrative delict-liability-imposing punishment
Abstrakt:
Odpovědnost mladistvých za přestupky Abstrakt Ve své diplomové práci se zabývám odpovědností mladistvých za přestupky. Cílem mé práce je analyzovat a zhodnotit současnou právní úpravu přestupkového práva a navrhnout určité kroky, které bych já osobně v souvislosti s touto problematikou učinil. V první části vymezuji některé pro mou práci klíčové termíny, kterými jsou odpovědnost,přestupek, věk a mladiství. Druhá část je věnována zásadám ukládání trestů mladistvým. Účelem správních trestů ukládaných mladistvým je zejména to, aby v budoucnu vedli řádný život a neopakovali protiprávní činnost. Při ukládání trestů mladistvým musí správní orgán přihlížet k mnoha faktorům, hlavním cílem je, aby trest splnil svůj výchovný účel, ale zároveň aby nenarušil další vývoj mladistvého. Ve třetí části uvádím, jaké odlišnosti ohledně trestů pro mladistvé pachatele přestupků současná právní úprava obsahuje. Rovněž se zde zabývám specifiky správních postupů, jejichž cílem je uložení trestu mladistvému pachateli přestupku. Ve čtvrté části se zabývám zvláštnostmi přestupkového řízení s mladistvým, zejména dalšími subjekty zúčastněnými na řízení, kterým zákon přiznává určitá oprávnění, aby mohly hájit zájmy mladistvého obviněného. Těmto oprávněním se v jednotlivých kapitolách podrobně věnuji. Na závěr této části se zmiňuji o možnosti vedení společného řízení s mladistvým a také situaci, kdy mladistvý obviněný dovrší v průběhu přestupkového řízení osmnáctý rok svého života. Pátá část je věnována historii zvláštních ustanovení o trestání mladistvých za přestupky v předchozích právních úpravách přestupkového práva. V poslední části rozebírám opatření ukládaná delikventním mladistvým podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí a jiných zákonů. Na závěr shrnuji obsah své práce, hodnotím právní úpravu a navrhuji určitá řešení, která by dle mého názoru mohla přispět ke snížení delikvence mladistvých. Klíčová slova: Mladiství-přestupek-odpovědnost-trestání
Abstract v angličtině:
Juvenile liability for the administrative delicts Abstract In my thesis, I deal with juvenile liability for the administrative delicts. The goal of my thesis is to analyze and to evaluate the current administrative delicts legislation and to propose certain measures I would personally take regarding these issues. In the first part, I define some key terms for my thesis, which are liability, administrative delict, age and juveniles. The second part is dedicated to the principles of imposing punishments upon juveniles. The purpose of imposing administrative punishments upon juveniles is so that they would live proper life and so that they would not repeat illegal acts. While imposing punishments upon juveniles, the administrative body must consider many factors, the main goal is so that the punishment would fulfill its educational purpose and at the same time so that it would not disturb juvenile's further development. In the third part, I introduce what differences regarding punishments upon juvenile transgressors are comprised in the current legislation. I am also concerned with the administrative procedures specifics leading to the imposition of punishments upon a juvenile transgressor in this part. In the fourth part, I deal with the specifics of a hearing of an administrative delict with a juvenile, particularly with the other entities participating on the proceedings, which the law adjudicates certain entitlements to, in order to defend the juvenile accused's interests. I dedicate to these entitlements in the individual chapters. At the end of this part, I mention the possibility of leading a joint proceedings with a juvenile and also the situation when the juvenile accused reaches the age of eighteen during the hearing of an administrative delict. The fifth chapter concerns with the history of the special provisions regarding imposing punishments upon juveniles in former legislations. In the final part, I analyze measures imposed upon juvenile delinquents according to Social-Legal Children Protection Act and other acts. In conclusion, I summarize the content of my thesis, I evaluate the legislation and I propose some solutions that could contribute to the reduction of juvenile delinquency in my opinion. Key words: Juveniles-administrative delict-liability-imposing punishment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Tvrzník 668 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Tvrzník 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Tvrzník 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 303 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 152 kB