velikost textu

Uplatnění managementu kvality v procesu adaptace zaměstnanců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uplatnění managementu kvality v procesu adaptace zaměstnanců
Název v angličtině:
Applying quality management in the employee’s adaptation process
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eva Hazuchová
Vedoucí:
Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Id práce:
217278
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
adaptační proces, adaptační plán, management kvality, procesní řízení, veřejná správa, výkonnost, vzdělávání dospělých
Klíčová slova v angličtině:
adaptation process, adaptation plan, quality management, process management, administration, efficiency, education of adults
Abstrakt:
ABSTRAKT Management kvality v oblasti řízení lidských zdrojů byl dříve využíván zejména v průmyslových podnicích. V současnosti je prosazován i ve sféře státní správy. Cílem práce je analýza procesu řízení lidských zdrojů v oblasti adaptačního procesu zaměstnanců ústředního orgánu státní správy České republiky, z pohledu managementu kvality a navržení doporučení ke zlepšení jeho efektivity s uplatněním procesního řízení, řízení změn ve vazbě na ISO 9001 a Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech. Teoretická část vymezuje základní pojmy a principy vzdělávání zaměstnanců ve státní správě a management kvality. Vymezení základních pojmů a principů vychází ze studia odborné literatury a závazných dokumentů, které propojují principy řízení kvality a řízení lidských zdrojů se zaměřením na adaptační proces. Druhá kapitola teoretické části vymezuje management kvality z pohledu požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech a požadavků ISO 9001. Empirická část zjišťuje dotazníkovým šetřením a řízenými rozhovory stav managementu kvality v procesu adaptace v Úřadu průmyslového vlastnictví. Součástí empirického šetření je analýza interní dokumentace. Poznatky z šetření byly zhodnoceny a staly se podkladem pro odpovědi na základní výzkumné otázky. Celá práce je ukončena doporučeními, která by měla vést k větší efektivitě stávajícího procesu adaptace, jakožto součásti profesního vzdělávání. Navržená opatření by měla zlepšit zavedený systém řízení kvality v oblasti adaptačního procesu a jeho soulad s požadavky Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech. Výsledná efektivita by se měla projevit snížením nálezů při interním i externím auditu, zlepšením hodnocení adaptačního procesu ze strany zaměstnanců a nadřízených a zvýšením úrovně vzdělávání zaměstnanců v průběhu adaptace. KLÍČOVÁ SLOVA adaptační proces, adaptační plán, management kvality, procesní řízení, veřejná správa, výkonnost, vzdělávání dospělých
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Quality management in the area of human resources management was previously mainly used in industrial companies. At present it is also promoted in the sphere of state administration. The aim of the thesis is to analyse the human resources management process in the area of the adaptation process of employees of the central body of the state administration of the Czech Republic from the point of view of quality management and to propose recommendations to improve its efficiency with application of process management, change management in relation to ISO 9001 and Methodical Guideline for Quality Management in Service Offices (hereinafter the Methodical Guideline). The theoretical part defines the basic concepts and principles of employee education in state administration and quality management. The definition of basic concepts and principles is based on the study of professional literature and binding documents that link the principles of quality management and human resources management with a focus on the adaptation process. The second chapter of the theoretical part defines the quality management in terms of the requirements of the Methodical Guideline and the requirements of ISO 9001. The empirical part examines the state of quality management in the process of adaptation in the Industrial Property Office (IPO) by means of questionnaire survey and controlled interviews. Part of the empirical investigation is an analysis of internal documentation. The findings of the survey were evaluated and became the basis for answers to basic research questions. The whole thesis is concluded with recommendations, which should lead to greater efficiency of the current adaptation process as a part of professional education. The proposed measures should improve the implemented quality management system in the area of the adaptation process and its compliance with the requirements of the Methodical Guideline. The resulting effectiveness should be reflected in the reduction of findings in internal and external audits, improvement in the evaluation of the adaptation process by employees and supervisors and by increasing the level of employee education during adaptation. KEYWORDS adaptation process, adaptation plan, quality management, process management, administration, efficiency, education of adults
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Hazuchová 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Hazuchová 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Hazuchová 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 179 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB