velikost textu

Analýza přístupů ke strategickému řízení v terciárním vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza přístupů ke strategickému řízení v terciárním vzdělávání
Název v angličtině:
Analysis of approaches to strategic management in tertiary education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
PhDr. Mgr. Ing. Václav Kadleček
Vedoucí:
Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc.
Id práce:
217276
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
analýza, řízení, strategický, terciární, vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
analysis, education, management, strategic, tertiary
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nesoucí název Analýza přístupů ke strategickému řízení v oblasti terciárního vzdělávání je jednak analýza přístupů z hlediska národní a mezinárodní strategie a jednak z hlediska samotných vysokých škol. Práce obsahuje teoretické zázemí, teoretická východiska zpracovávané problematiky zaměřené na strategické řízení obecně a v pojetí terciárního vzdělávání. Teoretická část dále představuje historii terciárního vzdělávání od první Československé republiky až po současnou podobu terciárního vzdělávání v ČR a SR. Východiskem pro zkoumanou problematiku, tedy přístup ke strategickému řízení v oblasti terciárního vzdělávání, jsou koncepční dokumenty se zaměřením na strategii a rozvoj terciárního vzdělávání v České repubulice a Slovenské republice, pozornost je zaměřena také na směry v rámci Boloňského procesu. Využity jsou výstupy projektu IPN KREDO, který se zabýval strategií rozvoje vysokého školství do roku 2030 v návaznosti na zpracování strategických plánů rozvoje vysokých škol pro uvedené období. Rozvojové dokumenty na úrovni vybraných vysokých škol v České a Slovenské republice jsou zároveň podkladem pro obsahovou analýzu. Zkoumány jsou i přístupy a dokumenty vztahující se k řízení vysokých škol konkrétně vybraných vzdělávacích organizací. Na základě zjištěných skutečností ze strategických dokumentů vysokých škol a polostrukturovaných rozhovorů s vedoucími pracovníky vybraných vysokých škol, jsou formulována doporučení vedoucí ke zkvalitnění řízení vzdělávacích organizací v oblasti strategického řízení v rámci terciárního vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA analýza, řízení, strategický, terciární, vzdělávání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The subject of the diploma thesis titled Analysis of approaches to strategic management in tertiary education is the analysis of approaches from the point of view of national and international strategies and also from the point of view of universities themselves. The thesis contains theoretical background, theoretical resources of the issue concerned focusing on strategic management in general and in concept of tertiary education. The theoretical part also presents the history of tertiary education from the first Czechoslovak Republic to the present form of tertiary education in the Czech Republic and Slovakia. The bases for the researched issue, ie. the approach to strategic management in the field of tertiary education, are represented by conceptual documents focusing on the strategy and development of tertiary education in the Czech Republic and the Slovak Republic, the attention is also focused on the tendencies within Bologna process. The outputs of the IPN KREDO project were used, which dealt with the strategy of the development of tertiary education until 2030 in connection with the elaboration of strategic plans for the development of universities for the given period. Development documents at the level of selected universities in the Czech and Slovak Republics also constitute the resources for the elaboration of the content analysis. Approaches and documents related to the management of universities are examined, too, specifically of the selected educational organizations. Based on the findings from strategic documents of universities and interviews with executives of selected univer- sities, recommendations are formulated to improve the quality of management of educational organizations within tertiary education. KEYWORDS analysis, education, management, strategic, tertiary
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Ing. Václav Kadleček 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Ing. Václav Kadleček 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Ing. Václav Kadleček 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 1.03 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB