velikost textu

Hodnocení přípravy monovrstevných lipidových modelů kožní bariéry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení přípravy monovrstevných lipidových modelů kožní bariéry
Název v angličtině:
Evaluation of preparation of monolayer lipid skin barrier models
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Karolína Růžičková
Vedoucí:
Mgr. Barbora Školová
Oponent:
PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Anna Nováčková
Id práce:
217273
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kožní bariéra, lipidy stratum corneum, Langmuirovy monovrstvy, Brewsterova úhlová mikroskopie, atomová silová mikroskopie
Klíčová slova v angličtině:
skin barrier, stratum corneum lipids, Langmuir monolayers, Brewster angle microscopy, atomic force microscopy
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Autor: Karolína Růžičková Školitel: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. Konzultant: Mgr. Anna Nováčková Název diplomové práce: Hodnocení přípravy monovrstevných lipidových modelů kožní bariéry Kůže, ochranná bariéra lidského těla, je tvořena několika vrstvami. Nejsvrchnější z nich je stratum corneum, součást epidermis, jehož mezibuněčný prostor je složen zejména z ceramidů, cholesterolu a vyšších mastných kyselin. Právě jejich složení a uspořádání jsou zásadní pro bariérovou funkci kůže. Pro studium těchto kožních lipidů na molekulární úrovni jsou využívány různé multivrstevné a monovrstevné modely. Jednou z hodnotících metod jsou Langmuirovy monovrstvy na rozhraní vzduch-kapalina. V této práci jsem se zabývala chováním monovrstevných lipidových modelů při čtyřech různých hodnotách pH kapalné subfáze. Srovnávány byly lipidové směsi izolované z lidské kůže, lipidové směsi připravené z jednotlivých složek a pro rozšíření také směs mastných kyselin. K hodnocení byly použity Langmuirovy izotermy a zobrazovací metoda Brewsterova úhlová mikroskopie při různých rychlostech komprese. Z hodnocení vyplynulo, že pH subfáze nemá na chování lipidů zásadní vliv. Lipidy projevovaly největší ochotu k uspořádání do monovrstvy při neutrálním pH 7,0, při vyšším pH (7,4) molekuly zaujímaly větší plochu. Fyziologická hodnota pH lidské kůže se pohybuje okolo 5,5, ovšem při této hodnotě lipidy nebyly nejtěsněji uspořádány. Důležitý vliv na uspořádání lipidů mají pravděpodobně mastné kyseliny, které byly součástí obou vzorků. Vliv pH na průběh izoterm mastných kyselin vykazuje stejný trend jako směsi s ostatními lipidy.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Author: Karolína Růžičková Supervisor: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. Consultant: Mgr. Anna Nováčková Title of thesis: Evaluation of preparation of monolayer lipid skin barrier models Skin, the protective barrier of human body, consists of several layers. The uppermost one is the stratum corneum, part of epidermis, whose extracellular matrix is composed mainly of ceramides, cholesterol and free fatty acids. The composition and arrangement of skin lipids are essential for the proper skin barrier function. Various multilayer and monolayer models are used to study skin lipids at the molecular level. Some of the evaluation methods are Langmuir monolayers at the air interface. In this work I dealt with the behavior of monolayer lipid models at four different pH values of the liquid subphase. Lipids isolated from human skin, lipid mixture prepared from the individual components, and a mixture of fatty acids were compared as well. Langmuir isotherms and the Brewster angle microscopy at different compression rates were used for this purpose. The results showed that pH of the subphase has no major effect on lipids arrangement. Lipids were most likely to form a tight monolayer at neutral pH 7,0, at a higher pH (7,4), the molecules occupied a larger area. The physiological pH of the human skin is about 5.5, but at this value the lipids are not the most tightly arranged. Free fatty acids, which were part of both samples, probably have an important effect on lipid organization and their behavior in the mixture. The influence of pH on the shape of fatty acid isotherms shows the same trend comparing isotherms of lipid mixtures.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Růžičková 5.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Růžičková 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Růžičková 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbora Školová 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 90 kB