velikost textu

Vliv sportovního aerobiku na držení těla a svalové rovnováhy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv sportovního aerobiku na držení těla a svalové rovnováhy
Název v angličtině:
The influence of sports aerobics on posture and muscle balance
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Veronika Papežová
Vedoucí:
PaedDr. Květa Prajerová, CSc.
Oponent:
Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
Id práce:
217257
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
držení těla, svalová dysbalance, sportovní aerobik, kompenzační cvičení, cvičební pomůcky
Klíčová slova v angličtině:
body posture, muscle imbalance, sports aerobics, compensatory exercises, exercise aids
Abstrakt:
Abstrakt Název: Vliv sportovního aerobiku na držení těla a svalové rovnováhy Cíl práce: Cílem této diplomové práce je zjištění, jak sportovní aerobik na vrcholové úrovni u dívek s více jak desetiletou závodní činností ovlivňuje vybrané svalové skupiny a držení těla. Práce porovnává výsledky dívek cvičící aerobik s výsledky dívek stejné věkové kategorie, které se pohybovým aktivitám věnují pouze v hodinách školní tělesné výchovy. Charakteristika práce: Diplomová práce pojednává o vlivu sportovního aerobiku na správné držení těla. Podklady pro tuto práci byly získány testováním zkrácených a oslabených vybraných svalových skupin. Byly porovnány dvě skupiny dívek. První skupinu tvořila děvčata, která reprezentují Českou republiku na mezinárodních závodech a cvičí sportovní aerobik na vrcholové úrovni více jak deset let. Druhou skupinu tvořily probandky, které se pohybovým aktivitám věnují pouze ve školní tělesné výchově. Metody: V této práce byl použit kvalitativní výzkum a záměrný výběr testujících. Vybrané testy hodnotily držení těla dle Matthiase dle Haladové, Nechvátalové (1997) aa za pomocí spuštěné olovnice dle Kopeckého (2010) a testovací cviky na zkrácené a oslabené svalové skupiny dle Hoškové, Matoušové (2005). Závěr: Diplomová práce prokázala, že sportovní aerobik přetěžuje páteř v oblasti beder. Ve výzkumu, v testech na držení těla byla naměřena v oblasti beder hyporlordóza u 12/15 osob oproti 6/15 osob ve skupině kontrolní. V ostatních testech na držení těla dosáhly dívky z tréninkové skupiny lepších výsledků než dívky z kontrolní skupiny. Z výsledků šetření vyplývá, že dívky z tréninkové skupiny mají méně problému s ochablými a zkrácenými svalovými skupinami. Dívky z tréninkové skupiny měly ochablé břišní svalstvo pouze u 2/15 osob, však zkrácené hluboké svaly zádové byly u 12/15 osob. Kontrolní skupina měla nejčastěji oslabené flexory krční páteře, svaly hýžďové a hluboké svaly zádové. Nejčastěji zkrácené byly zadní svaly stehenní, m. rectus femoris a adduktory stehna. Vhodná doporučení, na základě včasné diagnostiky, které mohou trenéři a učitelé provést pomocí nenáročných testových úloh dle Matthiase a za pomocí spuštěné olovnice, by mohli předcházet problémům s vadným držením těla.
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The influence of sports aerobics on posture and muscle balance Aim: The aim of the thesis is to find out how aerobic gymnastics (sport aerobics) at the top level affects selected groups of muscles and posture of girls with more than 10 years of competing experience. The thesis compares the results of a group practicing aerobics with the results of a group of girls of the same age category, who engage in physical activities only during school physical education lessons. Characteristics: The diploma thesis deals with the effect of aerobic gymnastics on good posture. The basis for this thesis was obtained by testing selected shortened and weakend muscle groups. Two groups of girls were compared. The first group consisted of girls representing the Czech Republic at international championships and practicing aerobic gymnastics at the highest level for more than ten years. On the other hand, the second group consisted of subjects, who were engaged in physical activities only in physical education lessons in school. Methods: In the thesis there was used a qualitative research and delibarate selection of subjects. Selected tests evaluated posture according to Matthias according to Haladová, Nechvátalová (1997), with the help of lowered plumb line according to Kopecký (2010) and test exercises for shortened and weakend muscle groups according to Hošková, Matoušová (2005). Conclusion: The diploma thesis proved that sport aerobics overloads the spine in the area of the loins. According to the research, in posture tests, hyporlordosis was measured in the lumbar region in 12/15 subjects versus 6/15 subjects in the control group. In the other posture tests, girls from the training group performed better than girls from the control group. The results of the investigation show that girls from the training group have less problems with flabby and shortened muscle groups. The girls from the training group had flaccid abdominal muscles only in 2/15 people, however, the shortened deep back muscles were in 12/15 people. The control group most often had weakened flexors of the cervical spine, buttocks and deep back muscles. The most abbreviated were the hind muscles of the thigh, rectus femoris and thigh adductors. Appropriate recommendations, based on early diagnosis that trainers and teachers can perform with the help of lightweight Matthias' test tasks and with the lowered plumb line, could prevent problems with poor posture.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Papežová 4.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Papežová 234 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Papežová 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Květa Prajerová, CSc. 371 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. 154 kB