velikost textu

Podpora školy žákům, kteří zažili ztrátu blízké osoby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podpora školy žákům, kteří zažili ztrátu blízké osoby
Název v angličtině:
School support for pupils suffering from the loss of relatives
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Zemanová
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Id práce:
217219
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výchova ke zdraví (N PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ztráta, úmrtí, pedagogové, rizika, senzitivita, prožívání, zkušenost, truchlení
Klíčová slova v angličtině:
Loss, death, teachers, risks, sensitivity, experience, mourning
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá způsoby, jakými pedagogové a školní psycholog mohou přistupovat k jednotlivým žákům, kteří zažili úmrtí blízké osoby, zejména rodinného příslušníka. Teoretická část diplomové práce se zaměřuje na dosavadní výzkumy v oblasti prožívání ztráty a truchlení u dětí školního věku, a zejména upozorňuje na rizika spojená s necitlivým přístupem pedagogů, resp. školy, vůči žákům s touto zkušeností. Práce se zaměřuje na formulování principů senzitivního přístupu vyučujících v hodinách, kde se učitelé zaměřují na práci se žákovou osobností a hodnotový rozvoj v oblasti přístupu jedince k okolnímu světu, konkrétně v hodinách výchovy ke zdraví a výchovy k občanství. Dále se v teoretické části práce zaměřuje na kognitivní vývoj žáků a obecně dětský pohled na smrt jako na součást života, na kterou je třeba se nějakým způsobem připravit a vědět o úskalích, jež s sebou tato životní etapa nese. Empirická část je realizovaná formou individuálních rozhovorů s pedagogy obohacená o rozhovor se školním psychologem. Součástí rozhovorů je rozbor konkrétních učebních a studijních materiálů, jejich výhod i rizik. Cílem práce je formulovat principy senzitivního přístupu pedagogů vůči žákům, kteří zažili ztrátu blízké osoby. Výsledky práce ukazují, že přístup učitelů je ovlivněn především nepříjemným subjektivním pojetím, což má vliv na koncept smrti ve výuce. Zařazení tématu smrti do výuky učitelé konzultují se školním psychologem, což je jednou ze zajištěných podpor ze strany školy. V dalších případech se učitelé snaží výuku o smrti potlačit na minimum nebo se jí zcela vyhnout. Mezi další podporu ze strany školy se řadí především spolupráce se školním psychologem ve vztahu k žákovi, zohlednění známky ve výuce či individuální přístup k žákovi. KLÍČOVÁ SLOVA Ztráta, úmrtí, pedagogové, rizika, senzitivita, prožívání, zkušenost, truchlení
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis is dealing with the methods teachers and school psychologist may use to approach their pupils who have been affected by the death of their relative, particularly a family member. The theoretical part of the thesis is focusing on the existing research in the area of mourning of school-age children and pays special attention to the risks connected with insensitive approach of teachers in this matter. The thesis tries to introduce some principles of the teacher‘s sensitive approach during the lessons, while paying extra attention to the personal and moral development of the individual in the area of their perception of surroundings, specifically during Civic Education and Health Education. The next topic in the theoretical part is the cognitive development of pupils and their view on the death itself in general, as it is a part of life that we have to somehow prepare for and thus need to have some kind of knowledge about the difficulties that come with death. The empirical part consists mainly of individual interviews with teachers and one school psychologist. As for the part of the interviews, analysis of study materials was included in which both their advantages and possible risks were considered. The aim of this thesis is mainly to formulate principles of the sensitive educational approach to the pupils who have been affected by the loss of their close person. The outcomes of this study show that teachers can be influenced by their own incorrect perception of this topic which affects the way they present it in the class. The inclusion of the topic in classes should be consulted with a school psychologist and this should be arranged by the school itself. However, some teachers try to minimize the exposure of pupils to this topic quite significantly or even to avoid it at all. Cooperation between the school psychologist and pupils themselves counts among the other important aspects of support that school can provide, giving an access to individual approach and attention to those affected. KEYWORDS Loss, death, teachers, risks, sensitivity, experience, mourning
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Zemanová 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Zemanová 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Zemanová 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 309 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 153 kB