velikost textu

Španělská adjektiva klasifikačně relační odvozená ze substantiv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Španělská adjektiva klasifikačně relační odvozená ze substantiv
Název v angličtině:
Spanish relational adjectives derived from nouns
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Jarůšková
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Zuzana Krinková, Ph.D., Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Id práce:
217159
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Hispanistika (HP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
španělština|adjektiva|klasifikačně relační adjektiva|desubstantivní adjektiva|latinismy|španělská klasifikace adjektiv
Klíčová slova v angličtině:
Spanish|adjectives|relational adjectives|adjectives derived from nouns|Latinisms|Spanish classification of adjectives
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zaměřuje na oblast klasifikačně relačních adjektiv odvozených ze substantiv a porovnání španělského a českého jazyka. Relační adjektiva ve španělštině jsou většinou převzata z latiny a objevují se hlavně v odborných textech nebo v knižním významu. Běžný mluvčí v mluveném projevu preferuje předložkovou vazbu se substantivem. Cílem práce je zjistit rozdíl v užívání desubstantivních adjektiv a předložkové vazby se substantivem, vymezit sémantické kontexty jejich užívání, porovnat je s adjektivy kvalitativními a ověřit jejich překlad do češtiny. Praktický výzkum je založen na práci s korpusem, pomocí kterého se analyzují vybraná česká adjektiva a jejich španělské významové ekvivalenty. Výzkum si klade za cíl přispět k lepšímu pochopení rozdílů ve vyjádření relačního adjektiva mezi oběma jazyky.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is dedicated to the area of relational adjectives derived from nouns and the comparation between Czech and Spanish language. The relational adjectives in Spanish are mainly derived from Latin and appear in the specialized texts or in the literary texts as figurative sense. Common speaker prefers using prepositional phrase with a noun. The thesis aim is to investigate the difference in the use of desubstantive adjetives and prepositional phrase, define their semantic contexts, compare to the use of qualifying adjectives and verify the Czech translation. The practical part is based on the work with corpus, the analysis of choosen Czech adjectives and their semantic equivalents in Spanish. The research may contribute to the better understanding of difference in the expressing of relative adjectives in both languages.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Jarůšková 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Jarůšková 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Jarůšková 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Zuzana Krinková, Ph.D., Ph.D. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 448 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 152 kB