velikost textu

Syntéza azaftalocyaninových zhášečů fluorescence vhodných pro vazbu doprostřed oligonukleotidového řetězce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza azaftalocyaninových zhášečů fluorescence vhodných pro vazbu doprostřed oligonukleotidového řetězce
Název v angličtině:
Synthesis of azaphthalocyanine quenchers of fluorescence for intrastrand binding to oligonucleotides
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Matěj Machan
Vedoucí:
PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
Konzultant:
Doc.PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
Id práce:
217119
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
12. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Matěj Machan Školitelka: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Název práce: Syntéza azaftalocyaninových zhášečů fluorescence vhodných pro vazbu doprostřed oligonukleotidového řetězce Azaftalocyaniny (AzaPc) jsou analoga ftalocyaninů s obměnou benzenových jader za jádra pyrazinová. Díky svému širokému spektru chemických a fotofyzikálních vlastností mají mnoho využití. Například mohou být využity jako fotosensitizéry ve fotodynamické terapii nebo jako fluorescenční senzory. AzaPc, které jsou substituované alkylamino skupinami, mohou být využity jako zhášeče fluorescence, a to v uspořádání jako jednoduše značené sondy (tzv. FRET sondy) nebo ve dvojitě značených sondách. AzaPc pro tuto aplikaci mají obvykle tři čtvrtiny molekuly stejné (nesoucí alkylaminové substituenty zodpovědné za zhášení fluorescence) a poslední část je modifikována funkčními skupinami pro vazbu na oligonukleotidový řetězec. V rámci této diplomové práce byl připraven vhodný nesymetrický alkylamino substituovaný AzaPc s funkčními skupinami ve tvaru T, nesoucí dvě hydroxylové skupiny, které umožní vmezeření do oligonukleotidového řetězce. Prekurzory byly syntetizovány za využití nukleofilní substituce a Sonogashirova couplingu za vzniku vhodně substituovaných pyrazin-2,3-dikarbonitrilů. Posléze došlo k jejich cyklotetramerizaci metodou dle Linsteada za vzniku směsi kongenerů bezkovových AzaPc. Požadovaný kongener typu AB3 byl izolován pomocí sloupcové chromatografie. V posledním kroku syntézy byl do jeho centra koordinován zinečnatý kationt. Připravený AzaPc byl charakterizován z hlediska svých spektrálních vlastností a zároveň bylo studováno jeho agregační chování spolu se sérií AzaPc s podobnou periferní substitucí.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical chemistry and Pharmaceutical analysis Candidate: Matěj Machan Supervisor: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Title of thesis: Synthesis of novel azaphthalocyanines working as dark quenchers suitable for binding to the middle of an oligonucleotide chain Azaphthalocyanines (AzaPcs) are analogues of well-known phthalocyanines with benzene rings replaced for pyrazine ones. AzaPcs can be used in many applications due to their interesting spectral and photophysical properties, e.g. as photosensitisers in photodynamic therapy or as fluorescence sensors. The alkylamino substituted AzaPcs can be used as dark quenchers of fluorescence in mono-labeled DNA hybridization probes (FRET probes) or double-labeled probes as well. The AzaPcs for this application have typically three quarters identical (bearing alkylamino groups responsible for quenching of fluorescence) and the last quarter is modified with a functional group for attaching to oligonucleotide probe. The goal of this project was to synthesize unsymetrical AzaPc with a T-shape functional group carrying two hydroxy groups that can be used for attaching to oligonucleotide probe. The synthesis consisted of preparation of appropriately substituted pyrazine-2,3-dicarbonitriles by nucleophilic substitution and Sonogashira coupling. The precursors were then used for cyclotetramerization employing the Linstead method in 1:3 ratio to obtain a mixture of congeners of metal-free AzaPcs. Desired congener of AB3 type was isolated by column chromatography. Finally, zinc cation was coordinated to the center of macrocycle. Prepared AzaPc was characterized from spectral point of view and its aggregation was in detail studied with a series of AzaPc of similar peripheral substitution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Matěj Machan 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Matěj Machan 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Matěj Machan 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D. 286 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 96 kB