velikost textu

Interakce učitele a žáka v porovnání skupinové a individuální výuky lyžování.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interakce učitele a žáka v porovnání skupinové a individuální výuky lyžování.
Název v angličtině:
Interaction between a teacher and student in comparasion group and individual skiing lessons.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Michal Punčochář
Vedoucí:
Mgr. Matouš Jindra, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Tomáš Gnad
Id práce:
216746
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sporty v přírodě (51-600400)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Vojenská tělovýchova (TVS_VT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Individuální a skupinová výuka lyžování, lyžařská škola, analýza didaktické interakce, ADI, MADI
Klíčová slova v angličtině:
Individual and group skiing lessons, ski school, analysis of didactic interaction, ADI, MADI
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Interakce učitele a žáka v porovnání skupinové a individuální výuky lyžování. Cíl práce: Cílem práce bylo zjistit, jaké a jak velké jsou rozdíly v didaktické interakci v porovnání skupinové a individuální výuky na lyžích. Metoda: V této práci jsme využili metodu pozorování, sběr dat byl realizován pomocí videokamery a následný záznam byl vyhodnocen pomocí metody MADI (modifikované analýzy didaktické interakce). Výsledky: Z výsledků jsme zjistili, že největší rozdíl byl v míře vyjádření věcného obsahu, který v individuální výuce narostl v průměru o 20%. Dále v individuální formě výuky stoupla v průměru učební činnost nad organizační o 10% a u druhu postojové aktivity stoupla integrace v průměru o 7%. Z výsledků dále vyplynulo, že při individuální formě výuky se vůbec neobjevil výkon činnosti bez přímé kontroly. Závěr: Největší rozdíl mezi individuální a skupinovou výukou byl nárůst u individuální výuky u vyjádření věcného obsahu, integrační postojové aktivity nad dominantní, stoupla učební činnost nad organizační a výkon činnosti žáka byl neustále pod přímou kontrolou. Klíčová slova: individuální a skupinová výuka lyžování, lyžařská škola, analýza didaktické interakce, ADI, MADI
Abstract v angličtině:
Abstract Title of the thesis: Interaction between a teacher and a student compared group and individual teaching skiing. Objectives: The aim of this work was to find, which and how big differences are in the didactic interaction in comparison of group and individual ski lessons. Methods: In this work we used the method of observation, data collection was realized using a video camera and the subsequent recording was evaluated using the MADI method (modified analysis of didactic interaction). Results: From the results we found that the greatest difference was in the expression factual purportwhich in individual lessons grow avarage by 20%. Furthermore, in the individual lesson form grow education activity above organizational by on avarage10% and in the type of attitude activity integration has increased on avrage 7%. The results also showed that in the individual form of teaching did not appear activity without direct control. Conclusion: The biggest difference between individual and group teaching was the increase in individual teaching in the expression of the subject matter, integration attitude activities above the dominant, the teaching activity increased over the organizational and the performance of the pupil's activity was constantly under direct control. Key words: Individual and group skiing lessons, ski school, analysis of didactic interaction, ADI, MADI
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michal Punčochář 2.59 MB
Stáhnout Příloha k práci Michal Punčochář 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michal Punčochář 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michal Punčochář 190 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Matouš Jindra, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Tomáš Gnad 264 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Lukáš Psohlavec 152 kB