velikost textu

Čestmír Gregor: Klavírní dílo skladatele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Čestmír Gregor: Klavírní dílo skladatele
Název v angličtině:
Čestmír Gregor: The Piano Compositions of the Composer
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Magda Veličková
Vedoucí:
PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
Oponent:
doc. MgA. Jana Palkovská
Id práce:
21663
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — hudební výchova (AJ-HV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Zpracováním této práce jsem podala přehled veškerého klavírního díla současného skladatele artificiální moderní hudby Čestmíra Gregora, a pomocí podrobné analýzy jednotlivých děl jsem přiblížila kompoziční postupy a inspirační zdroje tohoto skladatele. Došla jsem závěru, že hlavní rysy, kterými se vyznačuje autorův značně osobitý skladatelský styl, jsou polyfonní myšlení, tonální neukotvenost skladeb kompenzovaná melodickou určitostí, rozvoj motivů z malých jader, výrazná témata, plastické melodie a především vynalézavá práce s rytmem. Inspiraci autor čerpá z lidového folklóru, zejména moravského (Leoš Janáček), dále z tvorby české meziválečné avantgardy (Pavel Bořkovec) a z jazzu (Jaroslav Ježek). Jeho hudba odráží pocitové vztahy člověka jednadvacátého století, jehož životní styl určuje především městské prostředí. Autor se v rámci Nové hudby neobrací žádné z teorií, ale nalezl si vlastní tvůrčí poetiku. Základem pro veškeré komponování je mu komunikativní hudba, která respektuje zákonitosti lidské psychologie vnímání. Gregorovy koncertantní skladby vynikají novou nástrojovou stylizací a netradičními přístupy nástrojové virtuozitě (hra dlaní, loktem, nekonvenční prstoklad). Jeho klavírní sonáty a koncerty dávají interpretovi možnost upozornit na brilantní ovládání techniky.
Abstract v angličtině:
In my thesis, I introduce a complete list of piano works by Čestmír Gregor, a contemporary Czech composer of modern classical music. 1 have tried to define his compositional techniques and sources of inspiration by analysing the individual pieces of music. I have found that the major features of the author's highly unique style are polyphonic thinking, the development of motives from small nuclei, expressive themes, plastic tunes, inventive work with rhythm, and the absence of a tonal centre which he compensates for by distinctive melodies . The author finds his inspiration in folklore, especially Moravian (Leoš Janáček), the works of Czech interwar avantgardě (Pavel Borkovec) and in jazz (Jaroslav Ježek). His music reflects the emotional states of a man living in the twenty-first century whose life style is predominantly determined by an urban environment. Gregor does not use any of the Musica Nova theories, instead he founded his own music language. The basis for his compositions is communicative music, which follows the patterns of human perceptive psychology. Gregor's concertant compositions are typical for a new instrument stylization and nontraditional attitudes towards instrument virtuosity (playing with a palm, elbow; an unconventional fingering). His piano sonatas and concerts enable the interpreting pianist to showcase their mastery of the technique.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magda Veličková 42.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magda Veličková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magda Veličková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vít Gregor, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MgA. Jana Palkovská 86 kB