velikost textu

Společenské úsluhy a jiné liberality v českém soukromém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společenské úsluhy a jiné liberality v českém soukromém právu
Název v angličtině:
Social favours and other liberalities in Czech private law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Petr Pražák
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
216520
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
liberality, společenské úsluhy, darování, bezdůvodné obohacení, výprosa
Klíčová slova v angličtině:
liberalities, social favours, donation, unjust enrichment, precarious loan
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zaměřuje na dobrovolné projevy štědrosti, které nevedou ke vzniku závazku (liberality), ale které jsou závazkům často velmi podobné. Práce se nejprve zaměřuje na pojetí liberalit v dosavadní literatuře a judikatuře. Z provedené rešerše vyplývá, že liberalitám nebyla dosud věnována přílišná pozornost a že nejsou dostatečně vyřešeny ani zcela základní koncepční otázky, jako je vztah liberalit k základním institutům soukromého práva (právnímu jednání, smlouvám, závazkům). Dle některých pojetí jsou liberality pouhým faktickým jednáním nízké majetkové hodnoty, které nemá žádné právní následky (a tudíž ani právní význam), zatímco dle jiných názorů liberality naopak mohou mít právní význam i vysokou majetkovou hodnotu. Dle některých pojetí je pro odlišení liberalit od závazků (případně od právních jednání) rozhodují projevená vůle zúčastněných osob a její případné vnímání adresátem, zatímco dle jiných názorů jsou rozhodující objektivní okolnosti, za nichž zúčastněné osoby jednají. V neposlední řadě je pozornost věnována institutu výprosy. Důvodem je skutečnost, že výprosa byla dlouhodobě považována za nezávazné jednání, které není založeno smlouvou. Od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. je nicméně řazena mezi závazky. Tato práce na základě aktuální právní úpravy dochází k závěru, že liberality mohou být právním jednáním (dokonce i věcněprávní smlouvou) i zdánlivým právním jednáním. Mohou mít i vysokou majetkovou hodnotu (zejména v případě uhrazení cizího dluhu, k němuž dojde v darovacím úmyslu a bez souhlasu dlužníka). Dále dospívá k závěru, že vzhledem k zásadě smluvní volnosti je zpravidla rozhodující projevená vůle zúčastněných osob a její vnímání adresátem. V neposlední řadě práce dospívá k závěru, že výprosa je sice systematicky zařazena mezi závazky, ale že tím není vyloučeno, aby k dočasnému přenechání věci druhému došlo i na základě liberality.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is focused on voluntary acts of generosity that do not give rise to any mutual obligation (liberalities), but which are, however, often very similar to it. This thesis first concentrates on the concept of liberalities in the existing literature and case law. The results from this search show that liberalities have not been given much attention so far and that even basic conceptual issues, such as relationship between liberalities and main institutes of private law (juridical acts, contracts, obligations), have not been properly resolved. According to some concepts, liberalities are acts of low pecuniary value and have no legal consequences (and hence no legal significance), while, according to other concepts, liberalities may have high pecuniary value and legal significance. According to some concepts, the expressed intention of the acting person and its perception by the addressee is decisive to distinguish liberalities from obligations (or juridical acts), while, according to other concepts, the objective circumstances in which the persons act are decisive. Last but not least, this thesis focuses on the precarious loan. For a long period of time, the precarious loan has been non-binding agreement. However, since the entry into force of the Act No. 89/2012 Coll., it is systematically classified as obligation. Based on contemporary regulation, this thesis concludes that liberalities can be both juridical acts (even a contract relating to a right in rem) as well as putative juridical act. They may also have a high pecuniary value (especially when one person enriches another person by paying another person's debt with the intention to provide the person with a gift and without the debtor's consent). Given the principle of freedom of contract, this thesis also concludes that the intention of the acting person and its perception by the addressee are usually decisive. Last but not least, this thesis concludes that precarious loan is systematically classified as obligation, however, this does not preclude the possibility of temporary relinquishing a thing to another person as an act of liberality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petr Pražák 745 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petr Pražák 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petr Pražák 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 152 kB