text size

Insolvenční řízení ve světle novely č.31/2019 Sb.

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Insolvenční řízení ve světle novely č.31/2019 Sb.
Titile (in english):
Insolvency proceedings in light of Act no. 31/2019
Type:
Diploma thesis
Author:
Ing. Jiří Douda
Supervisor:
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D.
Opponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Thesis Id:
216517
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
28/01/2020
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
insolvenční řízení, oddlužení, úpadek
Keywords:
insolvency proceedings, debt discharge, bankruptcy
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá komplexním zhodnocením novely insolvenčního zákona č. 31/2019 Sb. ve vztahu k předchozí právní úpravě. Důvodem pro zpracování tohoto tématu byla aktuálnost problematiky oddlužení ve vztahu k fyzickým osobám nacházejícím se v dluhové pasti a absence efektivního a legálního řešení jejich finanční situace. V úvodní kapitole se práce věnuje popisu insolvenčního řízení a definuje podstatné znaky oddlužení. V další kapitole se autor zabývá stěžejními důvody vzniku a hlavními cíli předmětné novely, jakožto i zhodnocením vhodnosti a aplikovatelnosti novelizovaných ustanovení insolvenčního zákona. Autor se v práci věnuje zejména novelizovaným ustanovením insolvenčního zákona, která mění celkový koncept oddlužení fyzických osob. Zároveň se autor zamýšlí nad aplikačními a interpretačními problémy spojenými s jednotlivými ustanoveními a navrhuje jejich řešení. Závěrem autor pojednává o dopadech novelizace z hlediska právního, ekonomického a společenského a hodnotí, zda stanovené cíle novely byly splněny.
Abstract:
Abstract This diploma thesis deals with a comprehensive assessment of the amendment No. 31/2019 Coll. to the Insolvency Act. in relation to the previous legislation. The reason for processing this topic was the topicality of debt discharge in relation to individuals in a debt trap and the absence of an effective legal solution to their financial situation. In the introductory chapter, the thesis is devoted to the description of insolvency proceedings and defines the essentials of debt discharge. In the next chapter, the author deals with the main reasons for the adopting and the main aims of the amendment, as well as assessment of the suitability and applicability of the amended provisions of the Insolvency Act. The author deals in particular with the amended provisions of the Insolvency Act, which change the overall concept of debt discharge of individuals. At the same time, the author reflects on the application and interpretation problems associated with individual provisions and proposes their solution. Finally, the author discusses the legal, economic and social impacts of the amendment and assesses whether the objectives of the amendment have been met.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Ing. Jiří Douda 888 kB
Download Abstract in czech Ing. Jiří Douda 85 kB
Download Abstract in english Ing. Jiří Douda 80 kB
Download Supervisor's review JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D. 112 kB
Download Opponent's review JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 84 kB
Download Defence's report doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 152 kB