velikost textu

Insolvenční řízení ve světle novely č.31/2019 Sb.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Insolvenční řízení ve světle novely č.31/2019 Sb.
Název v angličtině:
Insolvency proceedings in light of Act no. 31/2019
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Ing. Jiří Douda
Vedoucí:
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
216517
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
insolvenční řízení, oddlužení, úpadek
Klíčová slova v angličtině:
insolvency proceedings, debt discharge, bankruptcy
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá komplexním zhodnocením novely insolvenčního zákona č. 31/2019 Sb. ve vztahu k předchozí právní úpravě. Důvodem pro zpracování tohoto tématu byla aktuálnost problematiky oddlužení ve vztahu k fyzickým osobám nacházejícím se v dluhové pasti a absence efektivního a legálního řešení jejich finanční situace. V úvodní kapitole se práce věnuje popisu insolvenčního řízení a definuje podstatné znaky oddlužení. V další kapitole se autor zabývá stěžejními důvody vzniku a hlavními cíli předmětné novely, jakožto i zhodnocením vhodnosti a aplikovatelnosti novelizovaných ustanovení insolvenčního zákona. Autor se v práci věnuje zejména novelizovaným ustanovením insolvenčního zákona, která mění celkový koncept oddlužení fyzických osob. Zároveň se autor zamýšlí nad aplikačními a interpretačními problémy spojenými s jednotlivými ustanoveními a navrhuje jejich řešení. Závěrem autor pojednává o dopadech novelizace z hlediska právního, ekonomického a společenského a hodnotí, zda stanovené cíle novely byly splněny.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with a comprehensive assessment of the amendment No. 31/2019 Coll. to the Insolvency Act. in relation to the previous legislation. The reason for processing this topic was the topicality of debt discharge in relation to individuals in a debt trap and the absence of an effective legal solution to their financial situation. In the introductory chapter, the thesis is devoted to the description of insolvency proceedings and defines the essentials of debt discharge. In the next chapter, the author deals with the main reasons for the adopting and the main aims of the amendment, as well as assessment of the suitability and applicability of the amended provisions of the Insolvency Act. The author deals in particular with the amended provisions of the Insolvency Act, which change the overall concept of debt discharge of individuals. At the same time, the author reflects on the application and interpretation problems associated with individual provisions and proposes their solution. Finally, the author discusses the legal, economic and social impacts of the amendment and assesses whether the objectives of the amendment have been met.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Jiří Douda 888 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Jiří Douda 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Jiří Douda 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 152 kB