text size

Propedeutika kartézské souřadnicové soustavy a rozvoj funkčního myšlení žáků 1. stupně ZŠ

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Propedeutika kartézské souřadnicové soustavy a rozvoj funkčního myšlení žáků 1. stupně ZŠ
Titile (in english):
Propedeutics of cartesia coordinate system and development of functional thinking of primary school pupils
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Štěpán Ročák
Thesis Id:
216510
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Study programm:
Teacher Training for Primary Schools (M7503)
Study branch:
Teacher Training for Primary Schools (RIGO ZS)
Degree granted:
PhDr.
Defence date:
15/06/2019
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
kartézská souřadnicová soustava, funkce, číselná osa, nula, nekonečno, didaktické matematické prostředí, žák mladšího školního věku, konstruktivismus
Keywords:
cartesian coordinate system, function, number axis, zero, infinity, didactical mathematical environment, primary school pupil, constructivism
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Tato diplomová práce didakticky mapuje a popisuje nové didaktické matematické prostředí a možnosti jeho aplikace ve vyučování na 1. stupni ZŠ. V práci popisuji průběh experimentu s žáky 1. – 5. ročníku, se kterými jsem sérii úloh nového prostředí vyzkoušel a ověřil. Na základě reflexe tohoto experimentu a analýzy žákovských řešení jsem formuloval finální podobu série úloh. Průběh celého experimentu jsem vedl v souladu s konstruktivistickým edukačním stylem. V teoretické části práce uvádím důležité pojmy matematiky a její didaktiky, které jsou pro potřeby této práce podstatné a které opírám o příslušnou odbornou literaturu. Práce také obsahuje dílčí analýzu vybraných učebnicových řad s ohledem na téma práce. Součástí práce je finální ucelená série úloh využitelná ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy, zejména pokud chce učitel s žáky cíleně rozvíjet porozumění pojmům a vztahům z matematických oblastí analytické geometrie, funkcí a posloupností.
Abstract:
ABSTRACT This thesis didactically maps and describes new didactical mathematic environment and the possibilities of its application in teaching in the first grade of primary education. In this thesis I describe the process of an experiment conducted with pupils of the 1st – 5th year of elementary school, with whom I have tried and verified a series of new environment exercises. Based on the reflection of this experiment, and the analysis of pupils’ solutions, I formulated a final version of these exercises. I led the process of the whole experiment in line with the constructivist educational style. In the theory part, I am mentioning the important terms of mathematics and its didactics, that are necessary for the purposes of this thesis, and that I refer to the relevant professional literature. This thesis also contains the analysis of chosen textbook collections that are related to its topic. The last part of this thesis is the final and complete series of exercises useful for teaching mathematics in the 1st grade of elementary school, especially if the teacher aims to purposefully develop the pupils’ understanding of the terminology and relations from the mathematical areas of analytic geometry, functions and sequences.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Štěpán Ročák 4.64 MB
Download Abstract in czech Mgr. Štěpán Ročák 52 kB
Download Abstract in english Mgr. Štěpán Ročák 38 kB
Download Defence's report 25 kB