velikost textu

Propedeutika kartézské souřadnicové soustavy a rozvoj funkčního myšlení žáků 1. stupně ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Propedeutika kartézské souřadnicové soustavy a rozvoj funkčního myšlení žáků 1. stupně ZŠ
Název v angličtině:
Propedeutics of cartesia coordinate system and development of functional thinking of primary school pupils
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Štěpán Ročák
Id práce:
216510
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (RIGO ZS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
15. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kartézská souřadnicová soustava, funkce, číselná osa, nula, nekonečno, didaktické matematické prostředí, žák mladšího školního věku, konstruktivismus
Klíčová slova v angličtině:
cartesian coordinate system, function, number axis, zero, infinity, didactical mathematical environment, primary school pupil, constructivism
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce didakticky mapuje a popisuje nové didaktické matematické prostředí a možnosti jeho aplikace ve vyučování na 1. stupni ZŠ. V práci popisuji průběh experimentu s žáky 1. – 5. ročníku, se kterými jsem sérii úloh nového prostředí vyzkoušel a ověřil. Na základě reflexe tohoto experimentu a analýzy žákovských řešení jsem formuloval finální podobu série úloh. Průběh celého experimentu jsem vedl v souladu s konstruktivistickým edukačním stylem. V teoretické části práce uvádím důležité pojmy matematiky a její didaktiky, které jsou pro potřeby této práce podstatné a které opírám o příslušnou odbornou literaturu. Práce také obsahuje dílčí analýzu vybraných učebnicových řad s ohledem na téma práce. Součástí práce je finální ucelená série úloh využitelná ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy, zejména pokud chce učitel s žáky cíleně rozvíjet porozumění pojmům a vztahům z matematických oblastí analytické geometrie, funkcí a posloupností.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis didactically maps and describes new didactical mathematic environment and the possibilities of its application in teaching in the first grade of primary education. In this thesis I describe the process of an experiment conducted with pupils of the 1st – 5th year of elementary school, with whom I have tried and verified a series of new environment exercises. Based on the reflection of this experiment, and the analysis of pupils’ solutions, I formulated a final version of these exercises. I led the process of the whole experiment in line with the constructivist educational style. In the theory part, I am mentioning the important terms of mathematics and its didactics, that are necessary for the purposes of this thesis, and that I refer to the relevant professional literature. This thesis also contains the analysis of chosen textbook collections that are related to its topic. The last part of this thesis is the final and complete series of exercises useful for teaching mathematics in the 1st grade of elementary school, especially if the teacher aims to purposefully develop the pupils’ understanding of the terminology and relations from the mathematical areas of analytic geometry, functions and sequences.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Štěpán Ročák 4.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Štěpán Ročák 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Štěpán Ročák 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 25 kB