velikost textu

Programování na základní škole a rozvoj algoritmického myšlení žáků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Programování na základní škole a rozvoj algoritmického myšlení žáků
Název v angličtině:
Programming in elementary school and development of students´ algorithmic thinking
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lucie Opatrná
Vedoucí:
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Vaňková
Id práce:
216462
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie (N IT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
algoritmické myšlení, informatické myšlení, programování na základní škole, výukové nástroje a programovací jazyky, Scratch
Klíčová slova v angličtině:
algorithmic thinking, computational thinking, programming at primary school, learning tools and programming languages, Scratch
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá rozvojem algoritmického myšlení a výukou programování u žáků na základní škole. Jsou zde nastíněny dostupné možnosti, jak se žáci mohou ponořit do tajů programování. Je samozřejmé, že z každého žáka programátor nebude, ale jisté základy algoritmického myšlení jsou zajisté prospěšné pro každého člena společnosti. Výukové programovací jazyky a nástroje představují pro žáky mnoho výhod. Jsou vizuálně zajímavé, poměrné jednoduché, intuitivní a v neposlední řadě představují jistou formu zábavy, což je velice atraktivní. Krom rozvoje algoritmického myšlení je rozvíjena i tvořivost, obě tyto vlastnosti jsou pro uplatnění člověka v dnešní době téměř nezbytné. A díky těmto programovacím jazykům a nástrojům je možné zmíněné vlastnosti rozvíjet už od nízkého věku. Praktická část práce je zaměřena dětský programovací jazyk Scratch, což je jeden z nástrojů vhodných pro využití ve výuce. Cílem bylo vytvořit celkem 12 úloh určených pro žáky ve 4. – 6. třídě základní školy, které slouží k rozvoji jejich algoritmického myšlení. Úlohy mají postupně gradující charakter, žáci nepotřebují žádné předchozí zkušenosti s programovacím jazykem Scratch, zároveň jsou koncipovány tak, aby je žáci zvládli vyřešit i bez pomoci učitele. Všechny úlohy byly vyzkoušeny skupinou žáků dané věkové kategorie v rámci zájmového kroužku.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is aimed at development of algorithmic thinking and teaching programming in elementary school. Possible options on how to learn to program are outlined for the students. It goes without saying that each student will not be a programmer, but fundamentals of algorithmic thinking are beneficial to every member of society. Learning programming languages and tools offer many benefits for students. They are visually interesting, relatively simple, intuitive and funny for students. At the same time, it develops their creativity. And thanks to these programming languages and tools, these features can be explored from an early age. The practical part is focused on children's programming language Scratch, which is one of the tools for use in teaching. There were 12 tasks created for pupils in the 4th - 6th grade of elementary school, that serve to develop their algorithmic thinking. The tasks have increasing difficulty, pupils do not need any previous experience with the programming language Scratch. All tasks were tested by a group of pupils of the given age category as a part of leisure activities
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Opatrná 4.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Opatrná 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Opatrná 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. 294 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Vaňková 416 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. 154 kB