velikost textu

Míra zdravotní gramotnosti žen v mateřství o problematice kojení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Míra zdravotní gramotnosti žen v mateřství o problematice kojení
Název v angličtině:
The level of health literacy of women in motherhood in terms of breastfeeding
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Šmahelová
Vedoucí:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Oponent:
Bc. Jana Matulová
Id práce:
216280
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Lenka Šmahelová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Míra zdravotní gramotnosti žen v mateřství o problematice kojení Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková, PhD. Počet stran: 105 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2020 Klíčová slova: kojení, problémové kojení, edukace, edukační proces, laktační poradenství Bakalářská práce se zabývá problematikou edukace o kojení. Teoretická část podává obecné informace o kojení, včetně nejčastějších problémů a jejich řešení. Dále se také zabývá procesem edukace o kojení a laktačním poradenstvím. Empirickou část práce tvoří kvantitativní výzkumné dotazníkové šetření. Tato část se zaměřuje na míru zdravotní gramotnosti matek v problematice kojení a také na to, v jakých oblastech jim byla edukace poskytnuta. V rámci výzkumu bylo rozdáno 60 dotazníků. Celkem 52 těchto dotazníků splnilo kritéria pro zařazení do našeho výzkumného šetření a bylo následně vyhodnoceno. Na základě výsledků šetření byl vytvořen edukační materiál, který obsahuje nejdůležitější fakta o kojení včetně řešení nejčastějších problémů spojených s touto problematikou.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION Author: Lenka Šmahelová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové Institute of Social Medicine, Department of Nursing Title: The level of health literacy of women in motherhood in terms of breastfeeding Supervisor: Mgr. Eva Vachková, PhD. Number of pages: 105 Number of appendices: 3 Year of defense: 2020 Keywords: breastfeeding, breastfeeding difficulties, education, education process, breastfeeding counselling The bachelor’s thesis deals with education about breastfeeding. The theoretical part of the thesis provides general information on breastfeeding, including the most common difficulties and solutions. This part also describes the breastfeeding education process and breastfeeding counselling. The research part of the thesis is based on a quantitative questionnaire survey. This part focuses on the rate of health literacy about breastfeeding in mothers, including the specific aspects they had been educated about. Out of a total of 60 distributed questionnaires, 52 of them met the inclusion criteria and were assessed. Based on the survey results, the author created education materials that provide the most important facts about breastfeeding, including the most common breastfeeding difficulties.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Šmahelová 3.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Šmahelová 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Šmahelová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 349 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Jana Matulová 304 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 152 kB