velikost textu

Kvalita života žen s močovou inkontinencí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života žen s močovou inkontinencí
Název v angličtině:
Quality of life of women with urinal incontinence
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Seifertová
Vedoucí:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Oponent:
Bc. Jana Matulová
Id práce:
216279
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Eliška Seifertová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života žen s močovou inkontinencí Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. Počet stran: 105 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2020 Klíčová slova: kvalita života, močový systém, inkontinence moči, ošetřovatelská péče Bakalářská práce pojednává o kvalitě života žen s močovou inkontinencí. Teoretická část objasňuje, co znamená kvalita života, jak je definována, co ji vymezuje, jak a čím se měří právě kvalita života s močovou inkontinencí. Následně obsahuje základy anatomie a fyziologie ženského močového ústrojí. Dále vysvětluje problematiku močové inkontinence, charakterizuje základní pojmy, uvádí rizikové faktory a příčiny vzniku inkontinence, rozděluje typy inkontinence, popisuje specifické diagnostické metody a možnosti léčby a prevence. Poslední část teoretické části je věnována ošetřovatelské činnosti a přístupu sestry k péči o inkontinentní pacientku, včetně její edukace. Empirická část je tvořena kvantitativním průzkumem a zabývá se vyhodnocením výsledků standardizovaného dotazníku I-QOL. Zkoumaný soubor tvořily pacientky s diagnózou močová inkontinence, které docházely do poradny pro inkontinenci, nebo byly hospitalizovány na oddělení operační gynekologie ve fakultní nemocnici. Výsledky šetření poukázaly na skutečnost, že inkontinence bezesporu ovlivňuje bio-psycho-sociální oblasti života ženy.
Abstract v angličtině:
Annotation Author: Eliška Seifertová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové Institute of Social Medicine, Department of Nursing Title: The quality of life of women with urinary incontinence Supervisor: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. Number of pages: 105 Number of appendices: 5 Year of defense: 2020 Keywords: quality of life, urinary system, urinary incontinence, nursing care The bachelor’s thesis deals with the quality of life in women with urinary incontinence. The theoretical background section of the thesis defines the quality of life in general, elaborating on ways quality of life is measured specifically in urinary incontinence sufferers. This section also describes the basic anatomy and physiology of the female urinary system and explores the key facts and terms related to urinary incontinence, its risk factors and causes. It also focuses on types of incontinence, specific diagnostic methods and available options for treatment and prevention. The final part of the theoretical section addresses nursing care activities and the approach of the nurse to a patient suffering from incontinence, as well as educating the patient. The research section is based on a quantitative survey and evaluates the results of a standardized questionnaire I-QOL which was distributed within a research sample of female patients diagnosed with urinary incontinence. The patients were either using the outpatient incontinence advisory service or were hospitalized in the surgical gynaecology department at a university hospital. The findings have shown that incontinence has obvious impacts on the bio-psycho-social aspects in women’s lives.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Seifertová 1.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Seifertová 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Seifertová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Jana Matulová 302 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 152 kB