text size

Informovanost a postoj rodičů k očkování dětí

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Informovanost a postoj rodičů k očkování dětí
Titile (in english):
Parents' awareness and attitude towards children vaccination
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Lenka Hegedűšová
Supervisor:
Bc. Jana Matulová
Opponent:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Thesis Id:
216278
Faculty:
Faculty of Medicine in Hradec Králové (LFHK)
Department:
Department of Social Medicine (15-190)
Study programm:
Nursing (B5341)
Study branch:
General Nurse (VSESES)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
03/06/2020
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Anotace Autor: Lenka Hegedűšová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, oddělení ošetřovatelství Název práce: Informovanost a postoj rodičů k očkování dětí Vedoucí práce: Mgr. Jana Matulová Počet stran: 118 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2020 Klíčová slova: očkování, děti, informovanost rodičů, postoj rodičů, vakcíny, prevence Naše bakalářská práce pojednává o dnešní problematice očkování u dětí od narození do dovršení věku 19 let. Tato problematika je nyní velmi diskutovaným tématem. Člení se na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je obsažena historie očkování, aktivní a pasivní imunita. Pojmy, které souvisejí s očkováním, typy a druhy očkovacích látek a jejich zásadám při aplikaci. Práce se rovněž zabývá kontraindikacemi, nežádoucími účinky, očkováním v České republice, odpůrci očkováním a je zde vymezena legislativa, která upravuje problematiku očkování. V empirické části se věnujeme informovanosti a postojům rodičů k očkování dětí a snažíme se navrhnout opatření, která reagují na tento problém.
Abstract:
Annotation Author: Lenka Hegedűšová Institution: Institute of Social Medicine, Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Department of Nursing The name of the work: Parents‘ awareness and attitude towards children vaccination Supervisor: Mgr. Jana Matulová The number of pages: 118 The number of attachments: 7 Defended in: 2020 Key words: vaccination: vaccination, children, parents awareness, parents attitude, vaccines, prevention Our bachelor thesis deals with today's vaccination issues in children from birth until the age of 19. This issue is now a highly discussed topic. It is divided into theoretical and empirical parts. In the theoretical part is contained the history of vaccination, active and passive immunity. Terms related to vaccination, types and sorts of vaccines and their principles when applied. The thesis also deals with contraindications, side effects, vaccination in the Czech Republic, opponents of vaccination and there is also a definition of legislation that regulates the issue of vaccination. In the empirical part, we focus on the awareness and attitudes of parents to vaccination of children and we try to propose measures that respond to this problem.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Lenka Hegedűšová 2.42 MB
Download Abstract in czech Bc. Lenka Hegedűšová 118 kB
Download Abstract in english Bc. Lenka Hegedűšová 128 kB
Download Supervisor's review Bc. Jana Matulová 398 kB
Download Opponent's review Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 323 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 152 kB