velikost textu

Informovanost a postoj rodičů k očkování dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informovanost a postoj rodičů k očkování dětí
Název v angličtině:
Parents' awareness and attitude towards children vaccination
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Hegedűšová
Vedoucí:
Bc. Jana Matulová
Oponent:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Id práce:
216278
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Lenka Hegedűšová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, oddělení ošetřovatelství Název práce: Informovanost a postoj rodičů k očkování dětí Vedoucí práce: Mgr. Jana Matulová Počet stran: 118 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2020 Klíčová slova: očkování, děti, informovanost rodičů, postoj rodičů, vakcíny, prevence Naše bakalářská práce pojednává o dnešní problematice očkování u dětí od narození do dovršení věku 19 let. Tato problematika je nyní velmi diskutovaným tématem. Člení se na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je obsažena historie očkování, aktivní a pasivní imunita. Pojmy, které souvisejí s očkováním, typy a druhy očkovacích látek a jejich zásadám při aplikaci. Práce se rovněž zabývá kontraindikacemi, nežádoucími účinky, očkováním v České republice, odpůrci očkováním a je zde vymezena legislativa, která upravuje problematiku očkování. V empirické části se věnujeme informovanosti a postojům rodičů k očkování dětí a snažíme se navrhnout opatření, která reagují na tento problém.
Abstract v angličtině:
Annotation Author: Lenka Hegedűšová Institution: Institute of Social Medicine, Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Department of Nursing The name of the work: Parents‘ awareness and attitude towards children vaccination Supervisor: Mgr. Jana Matulová The number of pages: 118 The number of attachments: 7 Defended in: 2020 Key words: vaccination: vaccination, children, parents awareness, parents attitude, vaccines, prevention Our bachelor thesis deals with today's vaccination issues in children from birth until the age of 19. This issue is now a highly discussed topic. It is divided into theoretical and empirical parts. In the theoretical part is contained the history of vaccination, active and passive immunity. Terms related to vaccination, types and sorts of vaccines and their principles when applied. The thesis also deals with contraindications, side effects, vaccination in the Czech Republic, opponents of vaccination and there is also a definition of legislation that regulates the issue of vaccination. In the empirical part, we focus on the awareness and attitudes of parents to vaccination of children and we try to propose measures that respond to this problem.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Hegedűšová 2.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Hegedűšová 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Hegedűšová 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Jana Matulová 398 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 323 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 152 kB