velikost textu

Ošetřovatelská péče o chronické rány z pohledu sester

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ošetřovatelská péče o chronické rány z pohledu sester
Název v angličtině:
A nursing care of chronic wounds from a nursing perspective
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martina Kolandová
Vedoucí:
Mgr. Pavla Kordulová
Oponent:
Mgr. Monika Bohuslavová
Id práce:
216275
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Intenzivní péče (MIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
moderní metody léčby, chronické rány, prevence, ošetřovatelská péče
Klíčová slova v angličtině:
modern methods of therapy, chronic wounds, prevention, nursing care
Abstrakt:
ABSTRAKT Uvedení do problematiky: V současné době máme otevřené brány pro volbu jednotlivých zdravotnických prostředků. Je tedy na nás zajistit a zprostředkovat co nejlepší léčbu a komfort v ošetřovatelské péči. Nemohu opomenout také zhodnocení hospodářských výsledku jednotlivých pracovišť pro správnou léčbu chronických ran. Velmi je důležitá také erudovanost všeobecných sester v uvedené problematice a reflektování nových trendů. Metodologie: Cílem práce je zhodnotit informovanost všeobecných sester na odděleních intenzivní a resuscitační péče o současných doporučených postupech v oblasti prevence, léčby a péče vztahujících se k hojení chronických ran. Jedním z dílčích cílů bylo zjistit, jaké materiály a metody používají všeobecné sestry při péči o chronickou ránu. Druhým dílčím cílem, bylo zjistit, s jakými překážkami se všeobecné sestry setkávají při snaze aplikovat moderní trendy v prevenci a péči při hojení chronických ran. Pro výzkumné šetření jsem zvolila kvantitativní metodu výzkumu. Data jsem získala formou dotazníku vlastní tvorby. Výzkumný vzorek tvořily všeobecné sestry pracující na resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče ve třech vybraných zdravotnických zařízeních ve Středočeském kraji. Při vypracování diplomové práce byly respektovány etické aspekty výzkumu. Data jsou anonymizovaná. Získala jsem souhlasy nejen od zdravotnických zařízení, ale také od samotných respondentů. Výsledky: Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že všeobecné sestry mají dobrou erudici v oblasti péče o chronické rány a současně mají zájem reflektovat nové trendy v oblasti hojení ran. Polovina všeobecných sester je informována o doporučených postupech v prevenci a péči hojení chronických ran ze strany svých nadřízených a převážná většina preferuje vzdělávání formou seminářů, konferencí, workshopů anebo účastí školení na pracovišti. Z výsledků byly zjištěny také některé významné nedostatky, a to použití tzv. koblihových podložek v praxi, identifikace rány dle její spodiny podle WHC (Wound Healing Continuum), výběr správného tvrzení týkající se polohování, určení nejrizikovější fáze převazu rány a samotné vyhledávání aktuálních informací v databázích odborných společností. Závěr a doporučení: Na základě výsledků výzkumného šetření byl vypracován informační materiál o současných doporučených postupech v oblasti prevence, léčby a péče vztahujících se k hojení chronických ran. klíčová slova: moderní metody léčby, chronické rány, prevence, ošetřovatelská péče
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The introduction to problematics: Nowadays there is opened gates for choosing individual medical devices. It´s our goal to ensure and mediate the best therapy and comfortability in nursing care. I can´t forget to the appreciation of the profit at individual departments for the right therapy of chronic wounds. Moreover, the erudition of general nurses in this problematic and searching for new trends is also very important. Methodology: The target of this thesis is to find out the level of awareness of general nurses working at intensive and resuscitation departments about actually recommended procedures in prevention, therapy and care connected with the healing of chronic wounds. One of the partial targets was to find out, which materials and methods are used by general nurses during the care of chronic wound. The second partial target was to find out, which are the barriers for general nurses during implementation of modern trends in prevention and case of healing chronic wounds. I have chosen quantitative research method for my investigation. All the information was picked up via my own anonymous questionnaire. The sample of research was based on the answers of general nurses working at resuscitation department and acute intensive care department in tree medical compartments in Central Bohemia region. There were respected ethics aspects of questionnaire during working on this thesis. All the information is anonymized. I got the agreements not only from the medical compartments but also from individual interviewed respondents. The results: The results of research show that the general nurses have a good erudition in care of chronic wounds and simultaneously they have the interest to look for new trends in the area of healing chronic wounds. The half of general nurses is informed by their superiors about the recommended procedures in prevention and care of healing chronic wounds and the majority of general nurses prefers further education as are seminars, conferences, workshops and attending training at workplace. There were also found out some significant lacks, for example using of doughnut pad in praxis, the identification of wound up to its dregs due to WHC (Wound Healing Continuum), the choose of the right statement dealing with positioning, identification of the most risky stage of bandage of wound and searching for actual information in database of professional companies. The conclusion and recommendation: The were prepared the informative material about actually recommended procedures in the field of prevention, therapy and care of healing the chronic wounds on the base of the results of research. key words: modern methods of therapy, chronic wounds, prevention, nursing care
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Kolandová 6.17 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Kolandová 2.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Kolandová 815 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Kolandová 786 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavla Kordulová 229 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Monika Bohuslavová 312 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 750 kB