velikost textu

Roman der Einweihung als Genre und seine Elemente in ausgewählten Werken von Hermann Hesse

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Roman der Einweihung als Genre und seine Elemente in ausgewählten Werken von Hermann Hesse
Název v češtině:
Román zasvěcení jako žánr a jeho prvky ve vybraných dílech Hermanna Hesseho
Název v angličtině:
The initiation novel as a genre and its elements in selected novels by Hermann Hesse
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michal Smrkovský
Vedoucí:
Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Id práce:
216252
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — německý jazyk (N ČJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Demian, Der Steppenwolf, Hermann Hesse, Roman der Einweihung, Daniela Hodrová, Archetyp
Klíčová slova v angličtině:
Demian, Steppenwolf, Hermann Hesse, initiation novel, Daniela Hodrová, archetype
Abstrakt:
ABSTRAKT Teoretický základ této diplomové práce představuje koncept románu zasvěcení, který jako žánr popsala ve svém díle Daniela Hodrová. Ve snaze o hlubší porozumění typickým motivům postav a prostoru obsahuje teoretická část také stručný výklad archetypů, jak je popisuje C. G. Jung. V praktické části jsou zákonitosti románu zasvěcení představeny na románech Demian a Stepní vlk německého spisovatele Hermanna Hesseho. Cílem práce je přinést důkaz o oprávněnosti žánrového zařazení obou děl coby románů zasvěcení, a dále pak využít prostředků teoretické části k podrobné interpretaci průběhu zasvěcení, jež ústřední postavy prodělávají. Na zasvěcení v románu Demian je v této souvislosti nahlíženo jako na předstupeň zasvěcení ve Stepním vlkovi. Výsledkem práce je tak mimo jiné i pokus o popis filosofické souvislosti mezi oběma analyzovanými romány. KLÍČOVÁ SLOVA Demian, Stepní vlk, Hermann Hesse, román zasvěcení, Daniela Hodrová, archetyp
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The theoretical part of this master thesis is based on the literary genre of the initiation novel, as presented by Daniela Hodrová. In an effort to gain a deeper insight into the novel’s typical figures and spatial motifs, the theoretical part also contains a summary of archetypes described by C. G. Jung. In the practical part, principles of the initiation genre are demonstrated on the novels Demian and Steppenwolf written by the German author Hermann Hesse. The aim of the thesis is to provide a proof that the two novels can be assigned to the initiation novel genre and also to make use of the means presented in the theoretical part for an analysis of the initiation of the protagonists. The initiation in Demian is presented as a precursor of the initiation described in Steppenwolf. Therefore, the result of this thesis is also an attempt to present the philosophical connection between the analysed novels. KEYWORDS Demian, Steppenwolf, Hermann Hesse, initiation novel, Daniela Hodrová, archetype
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Smrkovský 810 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Smrkovský 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Smrkovský 131 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. 166 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. 153 kB