velikost textu

Postoje a znalosti o očkování proti HPV III

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoje a znalosti o očkování proti HPV III
Název v angličtině:
Attitudes and beliefs on HPV infection and vaccination III
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Andrea Říhová
Vedoucí:
PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.
Id práce:
216248
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
18. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
HPV infekce, očkování, znalosti
Klíčová slova v angličtině:
HPV infection, immunisation, knowledge
Abstrakt:
ABSTRAKT Postoje a znalosti o očkování proti HPV III Autor: Andrea Říhová Školitel: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. Úvod S infekcí lidskými papilomaviry (HPV) se za život setká až 80 % světové populace. Více než 99 % případů karcinomu děložního čípku, který patří mezi druhé nejčastější maligní onemocnění žen na světě, je spojeno právě s infekcí HPV. Nejspolehlivější ochranou proti této infekci je očkování. Cíl práce Cílem práce bylo zjistit znalosti studentů středních škol o lidském papilomaviru a o onemocněních, které tyto viry způsobují. Dále zjistit proočkovanost proti HPV a postoje studentů k tomuto očkování. Metody Data k diplomové práci byla získána pomocí dotazníkového šetření, které probíhalo v roce 2018 na dvou středních školách v Ústeckém kraji. Celkem bylo použito 291 dotazníků. Respondenti byli ve věku 15–19 let. Data byla poté zpracována pomocí počítačového programu Microsoft Excel. Ke statistickému zhodnocení dat byly použity t-test a Pearsonův chí-kvadrát. Výsledky Ženy tvořily 73,5 % respondentů, průměrný věk byl 17 let. Mezi dotazovanými převládali nevěřící (93,5 %) a nekuřáci (92,4 %). Pouze jeden ze studentů neznal pojem rakovina děložního čípku, či rakovina penisu. Více než polovina studentů (56,7 %) již někdy slyšela o očkování proti lidskému papilomaviru. Proočkovanost na těchto školách byla 62,5 %. Nejčastěji uváděné důvody, proč se nenechat očkovat, souvisely s pochybností o účinnosti vakcíny, strachem z nežádoucích účinků a nedůvěrou v očkování. Závěr Ženy měly v porovnání s muži lepší znalosti o HPV infekci, rakovině děložního čípku a očkování. Stejně tak hloubka znalostí korelovala s věkem. Proočkovanost proti HPV by mohla být zvýšena vyšší informovaností cílových věkových skupin. Také lepší znalosti ohledně očkování by mohly pozitivně změnit postoje studentů k očkování. Klíčová slova: HPV infekce, očkování, znalosti, rakovina děložního čípku, prevence
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Attitudes and beliefs on HPV infection and vaccination III Author: Andrea Říhová Consultant: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. Introduction Nearly 80% of world´s population will get human papillomavirus (HPV) infection at some point of their lives. More than 99% cases of cervical cancer, which belongs to the second most common malignancy of women, is associated with HPV infection. The most reliable protection against this infection is vaccination. Aims The aim of the work was to find out knowledge of high school students about human papillomavirus and diseases caused by these viruses. In addition, find out the vaccine coverage rate against HPV and attitudes of students to this vaccination. Methods Data for this diploma thesis were obtained by survey, which took place at two high schools in the Usti Region in 2018. Overall, 291 questionnaires were used. Respondents were in age of 15–19. Data were processed by computer program Microsoft Excel. The t-test and Pearson´s chi-squared test were used to statistically evaluate the data. Results Average age of the respondents was 17 years and 73.5% of respondents were women. Non- believers (93.5%) and non-smokers (92.4%) predominated among the respondents. Only one of the students did not know the concept of cervical cancer or penile cancer. More than half of the students (56.7%) have already heard about the human papillomavirus vaccine. The vaccine coverage rate at these schools was 62.5%. The most frequently reported reasons for not being vaccinated were related to the doubt about the vaccine efficacy, the fear of undesirable effects and distrust of the vaccination. Conclusions Compared to men, women had better knowledge about HPV infection, cervical cancer and vaccination. Equally, the knowledge was better with higher age of the respondents. The vaccine coverage rate could be enhanced by increasing awareness at target age groups. Also, better knowledge about vaccination could positively change student´s attitude to the HPV vaccination. Key words: HPV infection, immunization, knowledge, cervical cancer, prevention
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Říhová 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Říhová 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Říhová 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D. 182 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 96 kB