velikost textu

In vitro evaluation of novel Toll-like receptor ligands I.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
In vitro evaluation of novel Toll-like receptor ligands I.
Název v češtině:
In vitro hodnocení nových ligandů Toll-like receptorů I.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kristína Hudáková
Vedoucí:
Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
Oponent:
Mgr. Ondřej Soukup
Konzultant:
Mgr. Jan Honegr
Id práce:
216247
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
21. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
TLR; imunomodulátory; in vitro hodnocení, adjuvans; vakcíny
Klíčová slova v angličtině:
TLR; immunomodulators; in vitro evaluation; adjunvants; vaccines;
Abstrakt:
1 ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Kristína Hudáková Školitel: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. Název diplomové práce: In vitro hodnocení nových ligandů Toll-like receptorů I Vakcinace proti infekčním chorobám, zabrání ročně miliónům úmrtí. Imunogenní vlastnosti vakcín jsou ještě posilněny přítomností imunologických adjuvans. Vývoj imunologických adjunvans vede k lepšímu bezpečnostnímu profilu vakcín a taktéž hraje klíčovou roli ve výzkumu nových vakcín proti patogenům, na které ještě v současnosti vakcíny neexistují. Hlavním cílem této diplomové práce bylo ověřit schopnost racionálně navržených malých ligandů ovlivňovat Toll-like receptory a tím pádem taky potenciál jejich využití jako imunologických adjuvans. Testování bylo provedeno za použití modifikových buněčných linií stabilně exprimujících lidské TLR4 nebo TLR8 receptory, jejichž aktivace vede k produkci sekretované embryonální alkalické fosfatázy. Na základě interakce s TLR receptory byly prověřeny agonistické a stejně tak antagonistické vlastnosti deseti analyzovaných látek označených jako DM 001 – DM010. Imunomodulační aktivita těchto testovaných látek byla určená stanovením množství sekretované alkalické fosfatázy pomocí kolorimetrické enzymatické reakce. Nepodařilo se prokázat významnou agonistickou aktivitu těchto molekul, avšak některé ze vzorek vykazovali na hTLR8 potenciální aktivitu antagonistickou. Mnohem slibnější výsledky byly získány hTLR4 agonistickou analýzou, kde tři analyzované látky, jmenovitě DM 002, DM 005 a DM 008, prokázaly v rámci interakce s receptorem výraznější aktivitu a představují podklad pro další výzkum. Klíčová slova TLR; imunomodulátory; in vitro hodnocení; adjuvans; vakcíny
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Kristína Hudáková Supervisor: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. Title of diploma thesis: In vitro evaluation of novel Toll-like receptor ligands I Vaccination against preventable infections prevents millions of deaths each year. Their immunity enhancing activity is strengthened by the presence of vaccine adjuvants. Development of vaccine adjuvants leads to improved safety profile and also can play a vital role in the research of new vaccines against pathogens against which the vaccines currently do not exist. The main aim of this diploma thesis was to verify the ability of rationally developed small molecule ligands to influence Toll-like receptors and thus their potential to be utilized as vaccine adjuvants. The assay was carried out using modified cell lines continually expressing the human TLR4 or TLR8 whose activation leads to production of secreted embryonic alkaline phosphatase. Ten analyzed substances labelled as DM 001 – DM 010 were examined for their agonistic and also antagonistic properties while interacting with the TLRs. Immunomodulatory activity of these tested samples was then determined by quantification of secreted alkaline phosphatase with the help of a colorimetric enzyme reaction. The results of the analysis did not manage to prove a significant agonistic activity of any of the molecules, but some samples may exhibit potential antagonistic activity on hTLR8. More promising results were obtained with the hTLR4 agonist analysis, where three of the analyzed substances, namely DM 002, DM 005 and DM 008, showed stronger activity within the interaction with the receptor and they represent a foundation for further research. Keywords TLR; immunomodulators; in vitro evaluation; adjuvants; vaccine
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristína Hudáková 1.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristína Hudáková 136 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristína Hudáková 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Soukup 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 89 kB