velikost textu

Průzkum informovanosti a postoje středoškolské mládeže na vybraných středních školách k plánovanému rodičovství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Průzkum informovanosti a postoje středoškolské mládeže na vybraných středních školách k plánovanému rodičovství
Název v angličtině:
Survey of knowledge and attitudes of secondary school students at selected secondary schools towards family planning
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Sedláčková
Vedoucí:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Oponent:
Bc. Jana Matulová
Id práce:
216230
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
plánované rodičovství, antikoncepce, adolescence, gender, edukace
Klíčová slova v angličtině:
family plannning, contraception, adolescence, gender, education
Abstrakt:
Anotace Autor: Petra Sedláčková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Úroveň informovanosti a postoje středoškolské mládeže na vybraných středních školách k plánovanému rodičovství Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. Počet stran: 104 Počet příloh: 6 Rok obhajoby: 2020 Klíčová slova: plánované rodičovství, antikoncepce, adolescence, gender, edukace Bakalářská práce pojednává o úrovní informovanosti středoškolské mládeže o antikoncepci a postojích k plánovanému rodičovství. Poukazuje na nedostatečný přísun informací o pohlavních a sexuálně přenosných nemocí a nedostatečných informací o antikoncepci. V teoretické části byly objasněny pojmy plánované rodičovství, antikoncepce a přehled antikoncepčních metod, adolescence, gender a také problematika edukace. V empirické části jsme porovnávali znalosti o antikoncepci a plánovaném rodičovství u studentů střední zdravotnické školy, střední průmyslové školy a gymnázia. Pátrali jsme, která antikoncepce je studenty preferována, jaký mají postoj k plánovanému rodičovství. Také jsme zjišťovali první zdroj a úroveň informací týkající se sexuální výchovy a antikoncepce. Použili jsme metodu kvantitativního výzkumu pomocí nestandardizovaného dotazníku, výsledky byly zpracovány do grafů a tabulek.
Abstract v angličtině:
Annotation Author: Petra Sedláčková Institution: Institute of Social Medicine, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Charles University Department of Nursing Title: Survey of Knowledge and Attitudes of Secondary School Students at Selected Secondary Schools Towards Family Plannings Supervisor: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. Number of pages: 104 Number of appendices: 6 Year of defense: 2020 Keywords: family plannning, contraception, adolescence, gender, education This bachelor's thesis deals with the secondary school youths' awareness of contraception and attitudes towards planned parenthood. The thesis points to a lack of supply of information on venereal and sexually transmitted diseases and insufficient information on contraception. In the theoretical part the terms planned parenthood, contraception and overview of contraceptive methods, adolescence, gender, and also the topic of education were clarified. In the empirical part we compared knowledge of contraception and family planning among students of a secondary school of nursing, a secondary technical school, and a gymnasium. We investigated what kind of contraception is preferred by students and their attitude towards family planning. The first source and level of information regarding sex education and contraception were investigated as well. The method of quantitative research using a non-standardized questionnaire has been used and the results processed into graphs and tables afterwards.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Sedláčková 5.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Sedláčková 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Sedláčková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 349 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Jana Matulová 305 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 152 kB