velikost textu

Stav informovanosti pacientů o právech pacientů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stav informovanosti pacientů o právech pacientů
Název v angličtině:
Status of patient information on patients'rights
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Johnová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Oponent:
Mgr. Dana Vaňková
Id práce:
216228
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Lenka Johnová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Stav informovanosti pacientů o právech pacientů Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: 98 Počet příloh: 6 Rok obhajoby: 2020 Klíčová slova: Pacient, informovaný souhlas, dříve vyslovené přání, zdraví, nemoc, důstojnost, Hlavním tématem bakalářské práce je stav informovanosti pacientů o Právech pacientů, který jsme zkoumali ve dvou nemocnicích Královehradeckého kraje. V Oblastní nemocnici Náchod a ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Teoretická část má 7 kapitol, kde popisujeme vývoj a historii Práv pacientů, informovaný souhlas, negativní reverz a dříve vyslovené přání. Empirická část je zaměřena na dotazníkové šetření, které se týká Práv pacientů v nemocničním zařízení, do jaké míry jsou pacienti na hospitalizovaném oddělení informování o svých právech. Výzkumná část je doplněna o rozhovor s paní ombudsmankou z Oblastní nemocnice Náchod. V závěru části, která se zabývá výzkumem, je uvedena diskuse, která porovnává výsledky výzkumu. Součástí bakalářské práce jsou přílohy obsahující dokumenty, které se vážou k danému tématu.
Abstract v angličtině:
Abstrakt Name and surname of the autor: Lenka Johnová Institution: Charles Univerzity Fakulty of medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of nursing Title: Status of patient information on patients´rights Supervisor: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, Csc Numbersofpages: 98 Numbersofattachemnts: 6 Yearof defense: 2020 Keywords: Patient, informed conset, previously expressed wishes, health, ilness, human dignity, The main theme of the bachelor thesis is the state of patient awareness of patients' rights, which we examined in two hospitals of the Hradec Králové Region. In the Náchod Regional Hospital and the University Hospital in Hradec Králové. The theoretical part has 7 chapters where we describe the development and history of patients' rights, informed consent, negative reversal and previously expressed wishes. The empirical part is focused on the questionnaire survey, which concerns the rights of patients in a hospital, to the extent that patients in the hospitalized department are informed of their rights. The research section is supplemented by an interview with the Ombudsman from the Náchod Regional Hospital. The end of the research section shows a discussion that compares the results of the research. The bachelor thesis includes annexes containing documents that are related to the subject.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Johnová 2.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Johnová 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Johnová 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. 165 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dana Vaňková 1.06 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 152 kB