velikost textu

Konkurenční doložka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konkurenční doložka
Název v angličtině:
Non-competition clause
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Adam Blažek
Vedoucí:
JUDr. Jakub Tomšej
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
216210
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konkurenční doložka, pracovní právo, zákaz konkurence po skončení pracovního poměru
Klíčová slova v angličtině:
competition clause, labour law, non-competition after the termination of employment
Abstrakt:
Konkurenční doložka Abstrakt Tato práce pojednává o institutu konkurenční doložky. Hlavním cílem této práce je popsání tohoto institutu, zhodnocení současné právní úpravy ve světle změn 21. století a posouzení reálné využitelnosti konkurenční doložky v praxi. Autor se v rámci této práce věnuje problémům nejen současným, ale vrací se i k problémům minulým, historickým, které zkoumá, a následně i náležité rozebírá. Autor rovněž nabízí čtenáři vlastní návrhy řešení a úvahy de lege ferenda s cílem zasadit se o další kvalitní směřování konkurenční doložky jako funkčního a důležitého institutu pracovního práva. Za účelem naplnění uvedených cílů se autor v první části práce věnuje stručnému přehledu historického vývoje zákazu konkurenčního jednání na území českých zemí, a to jak v době trvání pracovního poměru, tak i po jeho skončení. Autor se zejména věnuje historickému kontextu vzniku konkurenční doložky a jejímu samotnému historickému vývoji, při kterém opakovaně narážíme na zajímavý historický paradox, jelikož tento institut mnohdy živě fungoval v praxi i přes zjevnou neaktuálnost tehdejší legislativní úpravy. Autor chce rovněž vyzdvihnout významnou roli soudů a soudců v rámci celého vývoje konkurenční doložky, a to především kvůli tolik potřebné interpretaci tohoto institutu ze strany soudců, jež mnohdy nebyla jednoduchá, a o to víc byla pro právní jistotu stran a správné fungování konkurenční doložky důležitá a nezbytná. Dále se autor věnuje vlivu klíčových historických událostí na vývoj a vykreslení historického pozadí dnešní úpravy. V druhé části práce pak autor využívá pevný historický základ ohledně konkurenční doložky stanovený v první části této práce a provádí detailní rozbor současné právní úpravy konkurenční doložky a zaměřuje se na aktuální problémy s ní spojené. Autor se rovněž zamýšlí nad smyslem a účelem konkurenční doložky, a to ve světle historické i dnešní judikatury, rozebírá jednotlivé části a teoretické rozměry tohoto institutu včetně jeho obligatorní formy, problematiky dispozitivnosti a kogentnosti, současného právního zakotvení, vzniku a zániku, osobního a místního rozsahu, peněžitého vyrovnání a ujednání smluvní pokuty a v neposlední řadě i možného propojení institutu konkurenční doložky s nekalosoutěžním jednáním. Autor dosahuje jím vytyčených cílů za pomoci judikatury, a to jak současné, tak historické, s nutným přihlédnutím k odborné literatuře a množství odborných článků včetně internetových zdrojů. Díky takto široké základně zdrojů autor naplňuje své cíle a vytváří svou prací stručný historický přehled vývoje konkurenční doložky, který může sloužit jako zdroj inspirace pro budoucí úpravu a rovněž může fungovat jako prostředek pro lepší pochopení současné právní úpravy. Problematické otázky autor doplňuje relevantní judikaturou, která se již danou problematikou do jisté míry zabývala a nabídla tak stranám určité možnosti řešení. V návaznosti na to pak autor čtenáři nabízí vlastní úvahy o současných problémech a jejich možných způsobech řešení, kdy se zároveň zamýšlí nad budoucím možným vývojem konkurenční doložky. Klíčová slova: konkurenční doložka, pracovní právo, zákaz konkurence po skončení pracovního poměru
Abstract v angličtině:
Non-competition clause Abstract This thesis deals with the institute of the non-competition clause. The main aim of this thesis is to describe this institute, evaluate how much is the current legislation corresponding to the 21st century’s changes and whether it is still applicable in practice. In this work, the author is focusing not only on nowadays problems, but he is also considering historical problems, which he is examining and consequently also analysing properly. The author also offers the reader his solutions and considerations de lege ferenda with the aim of further good development of the competition clause as a functional and important institute of labour law. To achieve these goals, the author in the first part of this thesis gives a brief overview of the historical background of the ban on competitive conduct in the Czech lands, both during the period of employment and after its termination. In particular, the author focuses on the historical context of the emergence of a competition clause and its historical development where we can find an interesting historical paradox, as this institute often worked vividly in practice, despite the obvious outdated legislation at that time. The author wants to emphasize the important role of courts and judges in the development of the competition clause, in particular by their interpretation of law, which was not always an easy task, but for that reason the interpretation was even more important for legal certainty of the parties and the correct using of the non-competitive clause. The author is also focusing on the influence of major historical events to get a better background for current legislation. In the second part of the thesis, the author uses a solid historical basis regarding the non- competition clause set out in the first part of this thesis and makes a detailed analysis of the current legal regulation of the non-competition clause and focuses on current problems associated with it. The author also reflects on the meaning and purpose of the competition clause, in the light of historical and present case law, discusses the individual parts and theoretical dimensions of this institute including its obligatory form, issues of disability and cogency, current legal establishment, its origin and termination, financial compensation, contractual penalty and, last but not least, the possible linking of the institute of non- competition clause with unfair competition. The author achieves the goals he has set with the help of case law, both current and historical, with the necessary consideration of professional literature and several professional articles, including internet sources. Thanks to such a wide base of resources, the author achieves his goals and creates a brief historical overview of the development of the competition clause through this work, which can serve as a source of inspiration for future regulation and also can serve for better understanding of current legislation. The author complements the problematic issues with relevant case-law, which has already dealt with the issue to a certain extent and thus offered the parties certain solutions. Consequently, the author offers the reader his reflections on current problems and their possible ways of solving, while at the same time reflecting on the possible future development of the competition clause. Key words: competition clause, labour law, non-competition after the termination of employment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Adam Blažek 462 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Adam Blažek 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Adam Blažek 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Tomšej 344 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 152 kB