velikost textu

Projevy metaforičnosti v onomastice u žáků a studentů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Projevy metaforičnosti v onomastice u žáků a studentů
Název v angličtině:
Metaphorical patterns in onomastics recognizable by pupils and students
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Pavla Štěpánová
Id práce:
216128
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazyk (RIGO ČJ)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
metafora, kognitivní lingvistika, onomastika, antroponomastika, partnerské pojmenování, milenecké přezdívky, konotace, konceptualizace
Klíčová slova v angličtině:
metaphor, cognitive linguistics, onomastics, antroponomastics, names for partner, pet names, connotation, conceptualization
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační (rigorózní) práce zkoumá projevy metaforičnosti, jak je ve specifickém jazykovém materiálu, partnerských pojmenováních, vnímají žáci devátých tříd a studenti čtvrtých ročníků středních škol. Partnerská pojmenování, tedy způsoby vzájemného oslovování mezi dvěma lidmi tvořícími pár, byla vybrána záměrně vzhledem ke své silné metaforické povaze. Jejich nejednoznačné zařazení do propriální sféry jazyka zároveň umožnilo kriticky zhodnotit strukturně-funkční vymezení vlastních jmen a nabídnout kognitivní pohled na vlastní jména, který je opřený především o důraz na konotativní složku významu a metaforickou podstatu lidského myšlení. Základem výzkumného šetření byl dotazník, skládající se ze dvou částí, a skupinové a individuální rozhovory s dívkami. Díky první části dotazníku byl získán dostatečný lexikologický materiál, který se stal předmětem analýzy metaforických konceptualizací partnera (lásky). Individuální rozhovory představovaly východisko komunikačně-pragmatické analýzy partnerských pojmenování. Druhá část dotazníku a skupinové rozhovory s dívkami umožnily podrobně analyzovat konotace a vnímání metaforičnosti u třinácti vybraných partnerských pojmenování určených dívkám. KLÍČOVÁ SLOVA metafora, kognitivní lingvistika, onomastika, antroponomastika, partnerské pojmenování, milenecké přezdívky, konotace, konceptualizace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation thesis deals with metaphorical patterns in a specific language material – names for partner (pet names) as recognizabled by pupils of age 14 to 16 and students of age 18 to 20. Names for partner, i. e. ways of mutual calling between a two people making a couple, were selected due to its strong metaphorical character. Their ambiguous affiliation with proper names, or common name enabled critical evaluation of structural and functional definition of proper names as well. Furthemore they enable to present a cognitive view on proper names especially based on emphasizing the conotative part of meaning and metaphorical nature of humans´ thinking. The research was based on questionnaire divided into two parts and group and individual interviews with girls. The sufficient lexicological material gained due to the first part of questionnaire became a matter of metaphorical conceptualizations´ analysis dealing with conceptualizations of partner (love). Thanks to the individual interviews the communication and pragmatic analysis of names for partner was performed. Second part of questionnaire and group interviews with girls enabled the detailed analysis of connotations and metaphorical perception of thirteen names intended for ladies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Štěpánová 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Štěpánová 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Štěpánová 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 37 kB