text size

Vliv zřizovatele na kvalitu školy

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vliv zřizovatele na kvalitu školy
Titile (in english):
Influence of founder on school quality
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Monika Vagenknechtová
Supervisor:
Mgr. Zuzana Svobodová
Opponent:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Thesis Id:
216104
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Study programm:
Specializations in Pedagogy (N7507)
Study branch:
Management of Education (N MNGMT)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
01/06/2020
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
zřizovatel, ředitel, řízení školy, kritéria kvalitní školy
Keywords:
founder, director, school management, quality school criteria
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá specifickou oblastí v řízení školy, a to vlivem zřizovatele na kvalitu školy. Základním obsahem této práce je vztah mezi zřizovatelem a školou a vliv zřizovatele na kvalitu školy podle kritérií kvalitní školy České školní inspekce. Práce na základě zdrojů práce vymezuje základní a související pojmy s řízením školy, popisuje rozdíly v řízení školy se zřetelem na jejího zřizovatele. Konkrétně sleduje veřejnoprávní školu, kde je zřizovatelem obec a církevní školu, kde je zřizovatelem církevní právnická osoba registrované církve, neboť školy těchto zřizovatelů jsou předmětem výzkumu. Práce popisuje kritéria kvalitní školy České školní inspekce a také uvádí dokumenty, které upravují vztah zřizovatele a ředitele školy a nastavují požadavky na kvalitu školy v zahraničí, konkrétně ve Slovenské republice. Výzkumná část práce analyzuje danou problematiku u dvou škol, stejného typu, rozdílného zřizovatele a zkoumá její rozdíly a důsledky, které v praxi s sebou nese. Zaměřuje se zda, případně, jak odlišní zřizovatelé ovlivňují kvalitu školy podle kritérií kvalitní školy nastavené Českou školní inspekcí. Cílem práce je charakterizovat vliv zřizovatele na naplňování kritérií kvalitní školy u dvou škol stejného typu, rozdílného zřizovatele. K dosažení cíle práce byl zvolen kvalitativní výzkum, byla použita metoda individuálních rozhovorů se zřizovateli, řediteli škol a dotazování. Téma bylo zkoumáno dvojí optikou: pohledem kritérií kvalitní školy České školní inspekce a pohledem subjektivních kritérií respondentů. Rozhovory byly zpracovány metodou kódování a také byla použita datová triangulace pro validitu získaných dat z rozhovorů.
Abstract:
ABSTRACT The diploma thesis deals with a specific area in school management, namely the influence of the founder on the quality of the school. The basic content of this work is the relationship between the founder and the school and the influence of the founder on the quality of the school according to the criteria of a quality school of the Czech School Inspectorate. The work, based on the sources of work, defines the basic and related concepts with the management of the school, describes the differences in the management of the school with regard to its founder. Specifically, it monitors a public school, where the founder is a municipality, and a church school, where the founder is a church legal entity of a registered church, as the schools of these founders are the subject of research. The thesis describes the criteria of a quality school of the Czech School Inspectorate and also presents documents that regulate the relationship between the founder and the school principal and set requirements for the quality of the school abroad, specifically in the Slovak Republic. The research part of the thesis analyzes the issue in two schools, the same type, different founder and examines its differences and the consequences that it brings with it in practice. It focuses on whether or how different founders influence the quality of a school according to the criteria of a quality school set by the Czech School Inspectorate. The aim of the work is to characterize the influence of the founder on the fulfillment of the criteria of a quality school in two schools of the same type, different founders. Qualitative research was chosen to achieve the goal of the work, the method of individual interviews with the founders, school principals and questioning was used. The topic was examined from two perspectives: from the point of view of the criteria of a quality school of the Czech School Inspectorate and from the point of view of the subjective criteria of the respondents. The interviews were processed by the coding method and data triangulation was also used for the validity of the data obtained from the interviews.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Monika Vagenknechtová 1.5 MB
Download Abstract in czech Bc. Monika Vagenknechtová 181 kB
Download Abstract in english Bc. Monika Vagenknechtová 175 kB
Download Supervisor's review Mgr. Zuzana Svobodová 563 kB
Download Opponent's review PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 804 kB
Download Defence's report PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB