velikost textu

Hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků v konkrétní ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků v konkrétní ZŠ
Název v angličtině:
Evaluation and self-evaluation of educators at a specific primary school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Radka Durníková
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Svobodová
Oponent:
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
Id práce:
216096
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
případová studie, pedagogický pracovník, hodnocení a sebehodnocení, metody hodnocení, kritéria hodnocení
Klíčová slova v angličtině:
case study, educator, evaluation and self-evaluation, methods of evaluation, criteria of evaluation
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá podrobným zkoumáním hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků na základní škole. Teoretická část popisuje cíle a význam hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků, základní metody, formy a kritéria hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků. Hovoří se zde o rozdělení metod hodnocení, základních i doprovodných metodách, mezi které patří Motivačně-hodnoticí pohovor, metoda MBO, 360° zpětná vazba, Hodnoticí stupnice, Volný popis, Checklist aj. Pozornost je věnována i hospitacím. Empirická část popisuje cíle výzkumu, výzkumné otázky, metody získávání a zpracování dat atd. Empirická část je koncipována jako případová studie, jejímž cílem je popsat metody, formy a kritéria hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků na vybrané státní základní škole v Liberci a postihnout subjektivní vnímání ředitele školy i pedagogických pracovníků k hodnocení a sebehodnocení. Výzkum je realizován prostřednictvím rozhovoru s ředitelem školy, dotazníků pro pedagogické pracovníky a rozhovorů s pedagogickými pracovníky. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že je na zkoumané škole využívána především metoda hospitace a hodnoticích rozhovorů. Výsledky ukázaly, že s přibývající pedagogickou praxí se zvyšuje pozitivní vnímání hospitací pedagogy. Celkové vnímání hodnocení v závislosti na délce praxe je takové, že pedagogové začínající i ti s kratší délkou praxe vnímají hodnocení celkově spíše jako pozitivní a přínosné, ale pedagogové s dlouhou praxí v polovině případů neví nebo nedovedou přínosnost posoudit, druhá polovina si myslí, že je přínosné nebo spíše přínosné. Výsledky vnímání sebehodnocení pedagogy jsou příznivé napříč délkou praxe pedagogů. Pedagogové se ve většině případů shodli, že hodnocení i sebehodnocení pedagogických pracovníků je důležité, ale není na ně příliš času. KLÍČOVÁ SLOVA případová studie, pedagogický pracovník, hodnocení a sebehodnocení, metody hodnocení, kritéria hodnocení
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with a detailed examination of the evaluation and self-evaluation of pedagogical workers at the primary school level. The theoretical part describes the aims and importance of evaluation and self-evaluation of pedagogical staff, basic methods, forms and criteria of evaluation and self-evaluation at school. It refers to the classification of evaluation methods. It describes basic and accompanying methods, which include: motivation-evaluation interview, MBO method, 360° feedback, rating scale, free description, checklist or observations. The empirical part describes the objectives of the research. It specifies research questions, methods of data acquisition and processing, etc. The empirical part is conceived as a case study whose aim is to describe the methods, forms and criteria of evaluation and self- evaluation of pedagogical workers at specific school in Liberec, the Czech Republic. The research is based on interviews with the headmaster of the school, questionnaires for all teachers and also interviews with selected teachers of the school. The results of the research indicate that the preferred methods are observation and evaluation interviews at the school. It also reveals that the length of practice of teachers is of great importance to the sentiment towards inspections. Less experienced teachers perceive the evaluation as generally more positive and beneficial. On the other hand, more experienced teachers do not know or cannot assess the sense of inspections at all. The results of teachers' perception of self-assessment are favorable across the length of teaching experience. In most cases, teachers agreed that the evaluation and self-evaluation of teaching staff is very important in education, but unfortunately there is not much time for it. KEYWORDS case study, educator, evaluation and self-evaluation, methods of evaluation, criteria of evaluation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radka Durníková 3.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radka Durníková 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radka Durníková 267 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Svobodová 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D. 337 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB