velikost textu

Frazeologie na 1. stupni základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Frazeologie na 1. stupni základní školy
Název v angličtině:
Phraseology at Primary School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Klára Vancová
Vedoucí:
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Oponent:
PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
Id práce:
216078
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
frazeologie, frazém, lidový frazém, žák prvního stupně, sociální prostředí, dotazník
Klíčová slova v angličtině:
phraseology, phrasal idiom, folk phrasal idiom, a primary school pupil, social background, questionnaire
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na žáky prvního stupně základních škol, konkrétně na žáky druhého vzdělávacího období, u kterých je zkoumána znalost lidových frazémů a porozumění jim. Teoretická část práce se věnuje vymezení důležitých pojmů v oblasti frazeologie, například definici a charakteristice frazému, jeho funkci, možným způsobům klasifikace frazémů a jejich různým variantám a aktualizacím. Dále se práce zabývá vlivem sociálního prostředí, ze kterého žák pochází, na znalost frazémů. Práce se také zaobírá způsoby, jakými ovlivňuje znalost lidových frazémů a porozumění jim základní škola. Praktická část práce zahrnuje hlavní šetření, jehož výzkumná metoda je kvantitativní. Šetření je realizováno prostřednictvím dotazníků s otevřenými otázkami. Celkový počet respondentů, kteří se zapojili do hlavního šetření, je 301. Respondenti navštěvují jak městské školy (pražské i mimopražské), tak menší školy na vesnicích. Na základě analýzy učebnic se předpokládá, že žáci mají větší možnost se setkat s tradičními frazémy než s kulturními. Z tohoto důvodu se praktická část diplomové práce zaměřuje pouze na tento druh frazémů a zjišťuje, jaký typ lidových frazémů činí žákům největší problémy (ať už ve znalosti, či v porozumění), a které frazémy jsou naopak žákům známější a srozumitelnější. Práce dále přináší výsledky informačního šetření, jehož cílem je zkoumat vliv sociálního prostředí na znalost lidových frazémů a porozumění jim. KLÍČOVÁ SLOVA: frazeologie, frazém, lidový frazém, žák prvního stupně, sociální prostředí, dotazník
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis focuses on primary school pupils, specifically on the pupils of the second educational period, whose knowledge and understanding of folk phrasal idioms are examined. The theoretical part of the thesis is devoted to the definition of important terms in the field of phraseology, such as the definition and characteristics of a phrasal idiom, its function, possible ways of phrasal idoms classification and various variants and updates of phrasal idioms. Furthermore, the thesis explores the influence of the social background, from which a pupil comes, on the knowledge of phrasal idioms. The thesis also addresses possible ways how a primary school can influence pupil´s knowledge of folk phrasal idioms and understanding them. The practical part of the thesis includes the main survey, where the research method is quantitative. The survey is conducted through open-ended questionnaires. The total number of respondents, who participated in the main survey, is 301. Respondents attend both municipal schools, which are in Prague as well as in other cities, and smaller schools in villages. Based on the analysis of textbooks, it is assumed that pupils have a greater opportunity to encounter folk phrasal idioms than cultural phrasal idioms. For this reason, the practical part of the thesis focuses only on this kind of phrasal idioms. The survey looks into what type of folk phrasal idioms is the most problematic to pupils (the knowledge of them or understanding them), and, on the contrary, which folk phrasal idioms are more familiar and understandable to pupils. The thesis also brings the results of an information survey, the aim of which is to investigate the influence of the social background on the knowledge and understanding of folk phrasal idioms KEYWORDS: phraseology, phrasal idiom, folk phrasal idiom, a primary school pupil, social background, questionnaire
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Vancová 820 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Klára Vancová 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Vancová 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Vancová 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. 356 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. 157 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 157 kB