velikost textu

Ošetřovatelská péče o pacienta s lymfomem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ošetřovatelská péče o pacienta s lymfomem
Název v angličtině:
Nursing care of the patient with lymphoma
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Naďa Marková, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Pavla Kordulová
Oponent:
Mgr. Lenka Lukášová Jeřábková
Id práce:
216069
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ošetřovatelský proces, pacient, chemoterapie, Hodgkinův lymfom, non – Hodgkinův lymfom
Klíčová slova v angličtině:
nursing process, patient, chemotherapy, Hodgkin´s lymphoma, non-Hodgkin´s lymphoma
Abstrakt:
ABSTRAKT (v ČJ) Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolila téma Ošetřovatelská péče o pacienta s lymfomem. Zvolené téma považuji za velmi aktuální, protože výskyt lymfomu stoupá (In: Linkos,2019). Jako lymfomy se označují nádory, které pocházejí z lymfocytů. V teoretické části se zabývám problematikou lymfomů. Zaměřuji se především na jejich diagnostiku a léčbu. A zabývám se ošetřovatelskou péčí a pacientskou organizací Lymfom Help. Před vypracováním bakalářské práce jsem si nechala vypracovat rešerši v Národní lékařské knihovně. Dále jsem informace čerpala z databází: BMČ, PubMed, EBSCOhost a Medline. Využila jsem i léčebná doporučení – Kooperativní lymfomové skupiny. Metodika: Pro vypracování bakalářské práce jsem si zvolila případovou studii pacientky s B-buněčným lymfomem z velkých buněk, difuzní. Použila jsem model funkčního zdraví Marjory Gordonové. Na konkrétním případu jsou uváděny ošetřovatelské standardní postupy, potencionální rizika ošetřovatelské péče a jejich prevence. Cíl práce: V práci se zaměřuji na komplexní ošetřovatelskou péči u pacientky s diagnózou B-buněčný lymfom z velkých buněk, difuzní, která podstoupila chemoterapii. Výsledky: Jsou stanoveny ošetřovatelské postupy a sleduje se jejich dodržování. Na základě uvedené studie je vytvořen informační leták pro pacienty s lymfomem. Závěr: V dnešní době se stále vyvíjejí nové chemoterapie a vznikají další studie. Právě probíhající studie u onemocnění Lymfom: CITADEL 203, CITADEL 205, PCYC 1143 – SYMPATICO, ACELY – 308, PCYC 1141, BGB3311 – 212, IELSG37 – PMBL, GO39942 – Polarix (In: lymphoma.cz, 2019). Zaměřujeme se na ošetřovatelskou péči o pacienta s lymfomem v kontextu komplexního ošetřovatelského procesu. Důležité je poskytovat osvětu pro domácí péči a informovanost o pacientských organizacích. Ošetřovatelská péče se nezakládá pouze na již vzniklé onemocnění, ale převážně na poskytování osvěty a informovanosti laické veřejnosti o problémech v domácím prostředí a prevenci proti segregaci. Přínos práce: Na základě odborné praxe na hematoonkologii a rešerše odborné literatury jsem vytvořila informační leták pro pacienty s lymfomem. V informačním letáku se dozvědí informace o pacientské organizaci Lymfom Help a problémy, s kterými se mohou setkat doma a jak jim čelit. Klíčová slova: ošetřovatelský proces, pacient, chemoterapie, Hodgkinův lymfom, non – Hodgkinův lymfom
Abstract v angličtině:
ABSTRACT (v AJ) I chose the topic for my bachelor thesis: Nursing care of a patient with lymphoma. I consider this topic as a very actual because the occurence of lymphoma is increasing (In: Linkos, 2019). Lymphomas refer to tumors which originate from lymphocytes. The theoretical part deals with the issue of lymphomas. I focus mainly on their diagnostics and treatment. And I deal with nursing care and the Lymphoma Help patient organization. Before I started to work on my bachelor thesis I had made a research in the National Medical Library. Furthermore, I used information from the databases: BMC, PubMed, EBSCOhost and Medline. I also used therapeutic recommendations - Cooperative lymphoma groups. Methology: I chose a case study of a patient with B-cell lymphoma from large cells, diffuse for the preparation of this thesis. I used Marjory Gordon's functional health model. Nursing standard procedures, potential risks of nursing care and their prevention are mentioned and described in a specific case. Objective:. I focus on general nursing care of a patient diagnosed with B-cell lymphoma from large cells, diffuse, who has undergone chemotherapy. Results: Nursing procedures are determined and their compliance is monitored. The information leaflet for patients is being created upon this study. Conclusion: New chemotherapies are still developed and further studies are formed. Current lymphoma studies: CITADEL 203, CITADEL 205, PCYC 1143 - SYMPATICO, ACELY - 308, PCYC 1141, BGB3311 - 212, IELSG37 - PMBL, GO39942 - Polarix (In: lymphoma.cz, 2019). We focus on nursing care of a patient with lymphoma in the context of a complex nursing process. It is important to provide education for home care and to inform about organizations for patients. Nursing care is based not only on the already existing disease, but mainly on providing education and information to the common public about problems at home environment and prevention of segregation. Contribution: Based on my professional experience in hematooncology and literature research I have created an information leaflet for patients with lymphoma. This material provides information about the organization for patients Lymphoma Help and the issues which can happen at home and how to face them. Key words: nursing process, patient, chemotherapy, Hodgkin's lymphoma, non-Hodgkin's lymphoma
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Naďa Marková, DiS. 2.17 MB
Stáhnout Příloha k práci Naďa Marková, DiS. 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Naďa Marková, DiS. 311 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Naďa Marková, DiS. 331 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavla Kordulová 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Lukášová Jeřábková 258 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. 751 kB